Avainsana: Talous (Page 2 of 3)

Rahoitusmarkkinoille tarvitaan selkeät kestävyyskriteerit

Kuva: Susanna Kekkonen

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena.

Eduskunta käsittelee parhaillaan Suomen alustavia linjauksia EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ympäristökriteereihin. Taksonomian avulla määritellään, mitkä ovat kestäviä sijoituskohteita, ohjataan niille rahoitusta edullisemmin ja vähennetään viherpesua.

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena. Suomi kuitenkin päätyi, toisin kuin EU:n enemmistö, äänestämään viime marraskuussa taksonomian ilmastokriteereitä vastaan. Hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto tukivat niiden hyväksymistä. Taksonomia-asetus on poliittisesti kiistanalainen, sillä eri valtioilla ja eri toimialoilla on jopa päinvastaisia intressejä.

Kestävyyskriteeristön luominen on haastava harjoitus. On kuitenkin tärkeää, että ympäristökriteerien taksonomiasta päästään sopuun ja siitä tulee vahvasti tutkittuun tietoon pohjautuva tehokas instrumentti.

Periaate itsessään on nerokas: ohjata rahoitusta edullisemmin kestävämpiin investointeihin. Onkin toivottavaa, että Suomen kannoissa näkyy tällä kertaa vahvasti tutkittu tieto ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Päästöjen vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden suojelulla on kiire.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomissa 30.1.2022.

Varhaiskasvatuksen kriisi ratkaistaan resursseilla, ei puheilla laadukkaasta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat kypsyneitä siihen, että ylevät puheet ja todellinen halukkuus varhaiskasvatuksen resurssointiin eivät kohtaa. Puhe laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ei auta ilman konkretiaa. 

Helsingissä on huutava pula pätevistä ammattilaisista. Olen lähes kymmenen vuotta saanut olla vanhempi, jonka lapsi on varhaiskasvatuksessa. Kuulen, että sijaisia ei saada riittävästi, vaikka yritetään. Useat päiväkodit joutuvat jatkuvasti toimimaan vajaalla määrällä henkilökuntaa. Tarvitsemme säästöjä torjuvien budjettien sijaan lisää rahoitusta varhaiskasvatukseen. Tarvitsemme pysyviä parannuksia, joilla varhaiskasvatus vahvistaa asemansa arvostettuna osana opetusta koko Suomessa. Avaan tässä kirjoituksessa alan ammattilaisilta saatuun palautteeseen perustuen, mitä tulisi tehdä, jotta osaavat ja motivoituneet ihmiset eivät uupuisi ja lähtisi alalta. 

Varhaiskasvatuksen kansalaisliikkeet, kuten Varhaiskasvatuksen kertomuksia ja Ei leikkirahaa -liike ovat esittäneet useita ratkaisuja: 

 • Suhdeluvuilla kikkailu on lopetettava: henkilökunnan riittävyys tulee laskea ryhmäkohtaisesti, ei koko päiväkodin tasolla. Osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ei voi laskea puolikkaana.
 • Palkkakartelleja ei saa muodostua. Työsuhteet on saatava houkutteleviksi, jotta päteviä hakijoita riittää. Tähän vaikutetaan muun muassa johtamisella, palkkauksella ja työoloilla. Varhaiskasvatuksen liikkeet esittävät, että varhaiskasvatuksen opettajille korvauksen tulisi olla vähintään 3000 euroa ja lastenhoitajilla vähintään 2500 euroa. Lisäosaamisesta tulisi maksaa henkilökohtaista lisää. (Varhaiskasvatuksen opettajan keskiansio on 2800 euroa /kk) 
 • Aikuisia tulisi olla nykyistä enemmän per lapsi. Liikkeet ovat ehdottaneet, että yli 3-vuotiaiden osalta tarvittaisiin vähintään 1 aikuinen/6 lasta. Alle 3-vuotiaiden kohdalla lapsia tulisi olla yhtä aikuista kohden enintään kolme. 
 • Sijaisjärjestelmän toimivuutta on parannettava palkkaamalla lisää työntekijöitä ja sijaisia. Lain kirjausta suhdeluvun tilapäisen ylityksen mahdollisuudesta ei voida käyttää verukkeena säästötoimille. 
 • Päiväkodeissa tulisi olla riittävä määrä avustajia ja laitoshuoltajia. Kun myös muuta henkilökuntaa on päiväkodeissa riittävästi, kasvatusalan ammattilaisten aika ei kulu esimerkiksi siivoukseen (näinhän ei oleteta tapahtuvan muissakaan ammateissa)
 • Tilamitoituksella säästäminen on lopetettava. Jokainen lapsi ja päiväkodissa työskentelevä aikuinen ansaitsee kunnolliset tilat oppimiseen ja työskentelyyn, osan kohdalla tämä toteutuu vain paperilla. 

Olen vienyt huolia ja terveisiä eteenpäin. Varhaiskasvatuksen liikkeiden sinnikäs työ on huomattu, mutta ilman resursseja ei hyviä tavoitteita saavuteta. Tällä eduskuntakaudella olemme palauttaneet pienemmät ryhmäkoot ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden. Helsingin strategiassa saimme sovittua, että koronaelpymiseen osoitetaan kaupunkitasoisesti 65 miljoonaa euroa. Koronaepidemian aikana on syntynyt oppimisvajetta ja mielenterveyden ongelmia, lapset ja nuoret tarvitsevat rahoituksesta merkittävän osan. Väliaikaiset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä.

Palkkaus on saatava kuntoon

Helsingin kaupungin palkkaohjelman tulee olla riittävän kunnianhimoinen.  Naisvaltaisten alojen palkkaongelmiin vastataan usein, ettei vastuu kuulu millekään taholle. Kunnat ovat kuitenkin merkittävän kokoisia työnantajia, ja työnantajilla on mahdollisuus houkutella ihmisiä töihin riittävällä palkalla. Yksityisen alan työehtosopimus tarjoaa huonompaa ratkaisua: se tuo mahdollisuuden useita satoja euroja alhaisempaan kuukausipalkkaan, minkä takia varhaiskasvatuksen yhdistykset eivät ole sitä ymmärrettävästi kannattaneet. 

Varhaiskasvatuksessa on akuutti henkilöstövaje. Sijaisia ei myöskään saada riittävästi, vaikka heitä yritetään palkata. Talous ja työllisyys ovat kasvaneet viime aikoina globaalisti. Suomessa on työvoimapula usealla alalla. Ilman riittävän houkuttelevaa palkkausta ja työoloja on odotettavissa, että varhaiskasvatuksen työvoimapula pahenee. Moni yritys esimerkiksi IT-alalla tekee nopeaa muuntokoulutusta. Jos naisvaltaisille aloille ei saada riittäviä palkankorotuksia, voi käydä niinkin, että osaajia houkutellaan aivan muille aloille. Kaupungin palkkakehittämisen ohjelmaan on investoitava huomattavasti nykyistä enemmän! 

Budjetointi tulee korjata vastaamaan todellisia kuluja

Varhaiskasvatuksen tehtävät lisääntyvät. Esimerkiksi monikielisten lasten varhaista kielen oppimista tulisi tukea. Lisääntyneisiin tehtäviin ja suunnittelutunteihin ei olla aina vastaavasti lisätty rahoitusta, tarkistin tiedon juuri kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, jossa toimin luottamustehtävässä.  Jos lisäresursseja ei myönnetä uusin tehtäviin, joudutaan säästämään olemassa olevasta toiminnasta. Myös valtion tasolla on huolehdittava, että lainsäädännön myötä tulevat uudet tehtävät rahoitetaan, kuntaosuusjärjestelmä ei toimi nykyisellään.

Varhaiskasvatuksesta työskentelevät kertovat, että päiväkodeissa joudutaan toimimaan säännöllisesti vajaalla henkilökunnalla. Kun yksi aikuinen on kiinni varhaiskasvatuskeskustelussa vanhempien kanssa, tilalla ei ole toista. Henkilökunta venyy jälleen, ja lapsille on vaikeaa järjestää suunniteltua toimintaa.  Jokainen uusi tehtävä kuten suunnittelutunnit vievät aikaa ja tarvitsee sille kuuluvan rahoituksen.

Resursoidaan lasten tulevaisuutta 

Huolestuttavaa on, että varhaiskasvatuksessa Helsingin omien päiväkotien yksikkökustannukset ovat nykyisellään jo muiden suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvoa pienemmät (!) Helsingissä kiinteistökulut ovat kuitenkin toista luokkaa kuin muissa kaupungeissa eli Helsinki toteuttaa varhaiskasvatusta huomattavan edullisesti. Tämä ei tapahdu ilman inhimillisiä kustannuksia: säästöjä on ohjattu tekemään liikaa. 

Poliittisten puolueiden välillä ja niiden sisällä on näkemyseroja, se kuuluu demokratiaan. Helsingissä ennen kaikkea pormestaripuolue Kokoomus on jo vuosia ajanut 0,5 prosentin jatkuvaa säästötavoitetta toimialoille, mukaan lukien kouluille ja varhaiskasvatukseen,  ja saanut sen läpi. Säästöjä on kutsuttu tuottavuustavoitteeksi.  Kaupungin näkemys tuottavuudesta on ollut kuin vanhentuneesta oppikirjasta eli mekanistinen: se ei sisällä arviota laadusta. Kun toimintaan jatkuvasti ohjataan vähemmän rahoitusta kuin tarve olisi, jostain nipistetään tai uusia tehtäviä ei pystytä hoitamaan kunnolla.

Vaikka 0,5 prosentin säästötavoitteen lieventämiseksi on poliittisissa neuvotteluissa säännöllisesti aiempina vuosina lisätty eri keinoin rahoitusta toimialoille ja käyty tästä laajaa julkista keskustelua, on viesti toimialoille pitkään ollut se, että säästöjä  tulisi löytää. Esimerkiksi tilamitoituksia on jouduttu kiristämään, osa lapsista ja henkilökunnasta kärsii jatkuvasta metelistä. Liikuntatiloista on jouduttu aikaa sitten luopumaan ja ne on otettu lapsiryhmien käyttöön. Tätäkö Helsingissä halutaan? Emme me halua. Tutkitaan mieluummin lasten ja henkilökunnan arjen kautta, miten voimme tukea  viihtyisyyttä ja oppimista riittävien ulko- ja sisätilojen avulla.

Enemmän arvostusta ja avoimuutta 

Kun kaupungin taloudellinen raami on korostanut säästöjä, kasvatuksen ja koulutuksen on hyvin vaikeaa uskaltaa tehdä uusia avauksia ja ohjata toimintaa toivottujen parannusten toteuttamiseen. Kouluihin ja varhaiskasvatukseen kannattaisi Suomen työllisyyden ja kansainvälisen vetovoiman parantamiseksi päinvastoin investoida lisää.

Varhaiskasvatus tulee saattaa samanarvoiseksi osaksi muuta koulutuspolkua. Kyse on lasten oikeudesta oppimiseen, henkilökunnan oikeudesta tehdä työtään hyvin ja vanhempien oikeudesta voida luottaa siihen, että varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi ehditään kohdata. Myös johtamiseen ja toimintakulttuuriin tarvitaan muutosta ja lisää avoimuutta. Olen huomannut useasti, että ilmassa on liikaa varovaisuutta siitä, mitä uskalletaan sanoa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee voida vaikuttaa, heillä on ajankohtaisin tieto.

Kyse on ennen kaikkea resursseista, joita tarvitaan lisää. Nyt.

Kiitos, kun luit  kirjoituksen. Sitä voi mielellään jakaa ja kommentoida. Tarvitaan lisää tietoisuutta aiheesta ja lisää varhaiskasvatuksen puolustajia. t. Mari

Mari Holopainen
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr), Helsinki
mari.holopainen(a)eduskunta.fi
+358505143452

 

 

Mari Holopainen & Marjo Tapaninen: 5 tapaa edistää feministisempää talouspolitiikkaa

Talous ei ole sukupuolesta irrallinen kysymys. Talouden sukupuolittuneisuus käy ilmeiseksi, kun tarkastellaan, ketkä taloudesta puhuvat ja päättävät. Niin taloustieteessä, talousinstituutioissa, yrityksissä kuin taloutta koskevassa päätöksenteossa naiset ja vähemmistöihin kuuluvat ovat edelleen aliedustettuina.

Sitoutuminen kansainvälisiin ohjelmiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, edellyttää kiinnittämään huomiota talouden ohella sosiaalista ja ekologista kestävyyttä tukeviin toimiin. Julkisen sektorin toimijoilla on esimerkin ja edelläkävijän rooli siinä, miten talouspolitiikasta muokataan tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa ja moniäänisempää.

Valtion ja kuntien päätökset vaikuttavat tasa-arvon tilaan. Talouspolitiikkaa on muokattava uudelleen feministisistä lähtökohdista. Tässä ehdotuksemme seuraavista askelista:

1. Otetaan käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi ja sukupuolivaikutusten arviointi

Talous ei lopulta tarkoita lukuja, vaan arvovalintoja ja arjessa todellisuudeksi muuttuvia päätöksiä. Julkisella sektorilla onkin sitouduttava tarkastelemaan jo ennakolta budjettipäätösten, kuten verotuksen ja etuuksien muutosten vaikutuksia eri sukupuoliin ja vähemmistöryhmiin. Koronapandemian kaltaiset kriisit korostavat sukupuolitietoisen budjetoinnin tarvetta.

Vaikka ennaltaehkäisyn merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä nostetaan yhä enenevissä määrin esiin, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin ja koulutukseen liittyvistä menoista puhutaan pääsääntöisesti kustannuksina. Julkisten naisvaltaisten hoivapalveluiden leikkauksiin viitataan “säästöinä”, vaikka terveydenhuolto voitaisiin nähdä investointina hyvinvointiin.

 • Tunnistetaan talouspolitiikan sukupuolittuneisuus
 • Tuetaan sukupuolittuneita rakenteita tarkastelevan tutkimuksen edellytyksiä ja integroidaan tutkimustietoa osaksi kaikkien hallinnonalojen päätöksentekoa.
 • Kohdistetaan julkisen sektorin tuloja ja menoja sukupuolten tasa-arvoa edistävällä tavalla ja seurataan päätösten vaikutuksia. Tarvitsemme valmiutta muuttaa päätöksiä, mikäli niillä havaitaan olleen kielteisiä sukupuolivaikutuksia.
 • Kansallisten ja Euroopan laajuisten elvytystoimien on huomioitava myös aineettomien investointien, kuten hoivan ja kulttuurin merkitys talouden elpymiselle.

2. Nostetaan naisvaltaisten alojen ja naisten tekemän työn arvostusta

Naisen euro on yhä vajaa. On aika saattaa työn arvostus euroineen ajantasalle. Tulkinta siitä, että sukupuolten palkkaerot saataisiin tasattua, jos tytöt ja naiset vain kouluttautuisivat eri tehtäviin tai vaatisivat itselleen korkeampaa palkkaa, siirtää katseen yksilönvastuuseen ja pois työelämän syrjivistä rakenteista.

Kiinnostavaa on, että naisten nousseella koulutustasolla tai erilaisilla kolmikantaisilla samapalkkaisuusohjelmilla ei ole merkittävästi ollut vaikutusta nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeroihin. Sukupuolen mukainen segregaatio eli jakautuminen eri aloille ja ammatteihin on Suomen työmarkkinoilla jyrkempää kuin monissa muissa maissa. Niin sanotuissa tasa-ammateissa työskentelevien osuus on laskenut 2000-luvulla ja on nyt alle 10 prosenttia.

Huomattavaa on, että naisten heikompi palkkaus ja palkattoman työn osuus heijastuvat myös myöhemmässä elämässä esimerkiksi suurempana eläkeläisköyhyytenä.

 • Tuodaan palkka-avoimuus lainsäädäntöön vahvistamaan samapalkkaisuutta
 • Seurataan ja arvioidaan vuosien 2020-2023 samapalkkaisuusohjelman tavoitteiden toteutumista
 • Toteutetaan ajantasaiset palkkatasa-arvo-ohjelmat myös kunnissa

3. Edistetään anonyymiä rekrytointia ja naisten ja vähemmistöryhmien työsuhteiden laatua

Sukupuoli vaikuttaa työsuhteiden laatuun. Naisista määräaikaista työtä tekee 19 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia. Osa-aikatyön kohdalla ero on suurempi: naisista 22 ja miehistä 10 prosenttia teki osa-aikatyötä vuonna 2019.

Yleisin syy osa-aikatyön tekemiseen naisilla on kokoaikatyön puute ja miehillä opiskelu. Osa-aikatyö vaikuttaa sekä tuloihin että työuran jälkeisen eläkkeen määrään. Lisäksi työajat saattavat olla hankalasti yhteensovitettavissa lapsiperheen arkeen sijoittuessaan usein iltaan ja viikonloppuihin.

Erityisiä hankaluuksia työmarkkinoilla kohtaavat ulkomaalaistaustaiset naiset huolimatta hyvästä koulutuksesta tai kielitaidosta. Heidän työllisyysasteensa ei saavuta suomalaistaustaisten naisten työllisyyttä edes 15 vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Työkokeilujen ja harjoittelujen ketjuttaminen on tyypillistä. Myös osatyökykyisillä, kuten vammaisilla henkilöillä, työllistyminen on keskimääräistä vaikeampaa.

 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi julkisella sektorilla, jotta hakijan sukupuoli, ikä tai muut ennakkoluulot eivät vaikuta rekrytointipäätökseen.
 • Tehdään työllistämistoimista aidosti yksilölähtöisiä ja työllistymiseen tähtääviä.
 • Puututaan määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamiseen.

4. Tuetaan naisten ja vähemmistöjen yrittäjyyttä ja johtotehtävissä toimimista

Johtotehtävissä toimivista reilu kolmannes on naisia. Mitä ylemmäs organisaatioissa mennään, sitä vähemmän on naisia niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yksi tapa lisätä sukupuolten tasa-arvoa taloudellisessa päätöksenteossa on varmistaa naisten ja miesten tasapuolinen edustus yritysten hallituksissa ja päätöksenteon johtopaikoilla.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on kasvanut 2010-luvulla. Vuonna 2020 naisia oli pörssiyhtiöiden hallituksissa keskimäärin 30 prosenttia. Myönteinen kehitys näyttää kuitenkin hidastuneen viime vuosina.

Naisten perustamien kasvuyritysten osuus kerätystä rahoituksesta on vain noin yksi prosenttia, Suomessa noin viisi prosenttia.

Yrittäjistä naisia on noin kolmannes. Määrä on pysynyt jo vuosikymmenen samalla tasolla, vaikka naisten koulutustaso on noussut. Yli 60% on yksinyrittäjiä, joista enemmistö on naisia. Yksinyrittäjyys asettaa haasteita yrityksen kehittymiselle ja uudistumiselle.

Naisten yritystoiminnalle on tyypillisempää etteivät ne kasva, kansainvälisty ja työllistä, vaikka rahoitus, neuvonta ja yrityspalvelujen tarjonta on kehittynyt ja toteutus yhä useammin käytännönläheistä. Tarvitsemme toimia yrittäjyyden ja johtajuuden vahvistamiseksi naisten tarpeista käsin.

 • Varmistetaan ja seurataan tilastoin, että johtotehtäviin palkataan yhtälailla myös naisia
 • Edistetään yrittäjyyden tai työn ja perhe-elämän yhteensovittamista
 • Madalletaan työnantajuuden kynnystä ja helpotetaan hallintoa digitalisaation avulla
 • Jaetaan vanhemmuuden kustannukset tasaisesti työnantajien kesken
 • Luodaan naisyrittäjille suunnattuja kasvuohjelmia

5. Uudistetaan talouden mittaamisen tapoja ja indikaattoreita

Talouspolitiikka vaikuttaa eri sukupuoliin ja väestöryhmiin eri tavoin. Eroja on esimerkiksi siinä, miten eri väestöryhmät ovat riippuvaisia etuuksista ja julkisista palveluista tai miten tulot tai kulutusvalinnat poikkeavat toisistaan.

Merkittävää on, että Tilastokeskuksen mukaan erityisesti naisten tekemä palkaton työ kasvattaisi Suomen BKT:ta jopa yli kolmanneksen. Silti esimerkiksi lastenhoito ja kotityöt jätetään kokonaan talouspoliittisen keskustelun ja talouden mittaamisen ulkopuolelle. Kotityöt ja lastenhoito myös jakautuvat edelleen epätasa-arvoisesti.

Tarvitsemme BKT:n mittaamisen rinnalle muita hyvinvoinnin mittareita.

 • Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi sekä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys tulee nostaa päämääräksi kilpailukyvyn ja talouskasvun rinnalle
 • Seurataan kestävyys- ja budjettivajeen ohella myös tasa-arvo- ja hoivavajetta.

Mari Holopainen
Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu, Helsinki
Talousvaliokunnan jäsen

Marjo Tapaninen
puheenjohtaja, Oulun seudun Vihreät Naiset, Oulu
2. varapuheenjohtaja, Vihreät Naiset

Helsingistä pohjolan parempi Piilaakso

Helsingin seudulla on kaikki edellytykset kehittyä maailman parhaaksi kasvuyritysten liiketoimintaympäristöksi. Me olemme jo matkalla sinne: suomalaiset kasvuyritykset keräsivät myös koronavuonna ennätysmäärän rahoitusta pääomasijoittajilta. Voimme rakentaa sen paremman Piilaakson; sellaisen, jonka toiminta perustuu tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa yrityksiä kannustetaan rakentamaan ratkaisuja globaalien kestävyyshaasteisiin ja joita tehdessään ne luovat taloudellista hyvinvointia. 

Kasvuyritykset eivät ole ainoastaan luomassa tulevaisuuden elinkeinoelämää ja työnantajia, vaan niiden avulla on myös mahdollisuus hakea ratkaisuja ilmastokriisiin ja maailmanlaajuisiin kestävyysongelmiin. Yksityiset toimijat ja julkinen järjestelmä voivat toimia yhteistyössä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisemiseksi. Kasvuyritysten tarpeiden huomioon ottaminen hyödyttää myös muiden yritysten tarpeita; ne voivat kirittää julkisten palveluiden kehitystä ja lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa.

Onnistuaksemme tässä, muutama asia on laitettava kiireellisesti kuntoon:

1. Erityisosaajien työperäinen maahantulo on tehtävä mahdolliseksi

Suomen omat kyvykkyydet eivät riitä, joten yritykset hankkivat osaavaa työvoimaa ulkomailta. Nykyinen maahanmuuttoprosessi on aivan liian hidas ja raskas ja D-viisumin puuttuminen murentaa Suomen globaalia kilpailukykyä. Kansallisella D-viisumilla voi oleskella viisumin myöntäneen maan alueella enintään yhden vuoden ajan ja se on jo käytössä muissa Schengen-maissa. Suomessa sen valmistelu on vasta vireillä. Tarvitsemme helpon maahantulon nopealla aikataululla.

2. Kansainvälisten osaajien täytyy tuntea olevansa tervetulleita Helsinkiin

Juuri julkaistussa InternNationsin selvityksessä Suomeen muuttaneiden kokemuksista Suomessa asumisesta, kiinnitettiin huomiota erityisesti heikkoon integraatioon, työelämään pääsyn vaikeuteen ja paikallisen verkoston puuttumiseen. Erityisesti kielikysymys aiheutti vaikeuksia: suomen kieli dominoi palveluissa ja työelämässä, mutta sen oppimiseen ei tarjota riittäviä resursseja. Helsingin tulee ottaa asiointikieleksi englanti ja tarjota kaikki kunnalliset palvelut englanniksi tietyissä toimipisteissä. Lisääntynyt koulutuksen ja varhaiskasvatuksen saatavuus englanniksi sekä laadukas suomen kielen opetus mahdollistaa kansainvälisten osaajien uudelleensijoittumisen Helsinkiin ja lisää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisessä kilpailuissa.

3. Helsinki on maailman toimivin kaupunki, mutta kukaan ei vielä tiedä sitä 

Helsingillä on täysi potentiaali houkutella kansainvälisiä osaajia; olemme yksi maailman toimivimmista ja turvallisimmista kaupungeista, joka tarjoilee kattauksen uudenlaista kaupunkielämää, arvokasta kulttuuriperintöä ja jokaiselle kaupunkilaiselle pääsyn lähiluontoon. Kukaan ei vain vielä tiedä sitä.

Helsingin tulee toimia vähintäänkin reaktiivisesti, jollei proaktiivisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä, houkutellakseen parhaita osaajia. Tämä vaatii panostusta brändäykseen, markkinointiin ja viestintään.

4. Suomalaiset kasvuyritykset keräävät eniten riskirahaa Euroopassa, mutta naiset ja vähemmistöt perustajina ovat aliedustettuina

Pääomasijoittajat ry pitää täysin realistisena positiivisen kehityksen jatkumista, ja nykyisen sijoituspotin  tuplaamista 500 miljoonasta miljardiin. Kokonaisrahoitus voi kasvaa lähivuosina kahteen miljardiin.  Vaikka suomalaiset kasvuyritykset keräävät eniten riskirahaa Euroopassa, kotimaisen riskisijoitusmarkkinan koko on huomattavan pieni, vain puolet Tanskan vastaavasta. Keräämme tällä hetkellä yli puolet sijoituksista ulkomailta. Vuonna 2019 vain yksi prosentti rahoituksesta meni naistiimeille, Suomessa naiset keräsivät ainoastaan 5 % sijoituksista. On arvioitu, että tarvitaan moninaisempi sijoittajajoukko tekemään päätöksiä, jotta sijoituskohteiksi valikoituu moninaisemmat ideat.

5. Helsingin tulee nostaa korkeakouluyhteistyö ja TKI-panostukset kärkitavoitteiksi

Teknologisen kehityksen merkitys on ratkaiseva talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Yliopistot ovat avainasemassa tutkimuksen tekemisessä, uusien keksintöjen suojaamisessa, tutkimuksen kaupallistamisessa ja uusien yritysten synnyttämisessä. Vaikka kasvuyritysten osalta tulevaisuus näyttää lupaavalta, Suomessa on parantamisen varaa tuotteiden ja osaamisen kaupallistamisessa sekä patenttien määrässä. Osaamisen ja innovaatiokilpailukyvyn vahvistamiseksi Suomen TKI-panostukset tulee nostaa Vihreiden esittämään 8%:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on tärkeä rooli tämän tavoitteen ja keskinäisen yhteistyön edistämisessä.
 
Mari Holopainen on vihreiden kuntavaaliehdokas, kansanedustaja ja kauppatieteiden väitöskirjatutkija, joka on työskennellyt Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella ja julkaissut muun muassa käyttäjälähtöisyydestä, palvelumuotoilusta ja ennakoinnista.

Ilja Riekki työskentelee Aalto-yliopiston Aalto Ventures Program -yrittäjyyskoulutusohjelmassa yrittäjämäisen ajattelutavan, tutkimuksen vaikuttavuuden ja tutkimuslähtöisten innovaatioiden luomisen parissa. Aiemmin hän on työskennellyt ja opiskellut Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

10 teesiä kaupunkisuunnittelusta – kohti osallistavaa ja omaperäistä Helsinkiä

 

 1. Kaupunkisuunnittelun tulee olla sensitiivistä

Kaupunki ei ole vain fyysinen tila. Helsinki on myös asukkaidensa mielenmaisema ja vahva osa identiteettiä ja elämää. Asukkaat ovat lisäksi kaupunkiin liittyvien tarinoiden kertojia ja kaupungin historiallisten kerrostumien välittäjiä.

Kaupunki on aina monimuotoinen ja monimerkityksinen. Kaupunkilaisilla on erilaisia tarpeita ja kokemuksia, ja kaupunki merkityksellistyy eri tavoin eri ihmisille. Tästä huolimatta voidaan hahmottaa selkeitä laajasti jaettuja kaupunkiympäristön arvoja. Sensitiivinen kaupunkisuunnittelu tunnistaa sekä nämä jaetut arvot että paikalliset ja erilaisten kaupunkilaisten tarpeet ja kokemukset.  

 

          2. Kulttuurihistoriaa tulee kunnioittaa

Kaupunkiympäristö kertoo omaa tarinaansa historiasta: sen asukkaista ja kaupungin kehittymisestä. Tämän vuoksi kulttuuriympäristön asemaa kaupunkisuunnittelussa tulee vahvistaa.  

Kansainväliset yleissopimukset ja lainsäädäntömme takaavat kaikille oikeuden kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön. Kaavoituksessa tulee aina huomioida vaikutukset kulttuuriympäristöön.

Historialliset kaupunkikerrostumat kulttuurihistoriallisesti arvokkaine kiinteistöineen tulee tehdä näkyviksi ja niitä tulee voida vaalia. On tärkeää tunnistaa myös kohteet, jotka ovat vailla kartoitusta ja suojelua. Monet asemakaavat ovat vanhentuneita, jolloin rakennusperintöäkään ei ole arvotettu tai suojeltu. Erityisen uhattuna ovat teollisuusalueet, vanhat pientaloalueet, 1960-luvun jälkeen rakennetut kerrostalot sekä muu moderni rakennusperintö. 

 

Taloudelliset reunaehdot tai käyttötarkoituksen puute eivät saa olla rakennusten purkamisen peruste, vaan säilyttämistä tulee arvioida rakennussuojelun näkökulmista. Helsingissä rakennuksille löytyy kysyntää ja tarvittaessa uusi käyttötarkoitus. Helsingin kaavoituksessa tulee vahvistaa tietoa kulttuuriperinnöstä sekä tämän tiedon asemaa päätöksenteossa.

 

       3. Helsingistä maailman luontopääkaupunki

Keskuspuisto, Vantaanjoen varret, Mustikkamaan kalliot: Helsingin vetovoimana on ainutlaatuinen luonto ja vehreys. Kaikille kaupunkilaisille tulee taata pääsy lähiluonnon pariin. Lähiluonnon vaikutus terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on huomattava. Helsinkiin tulee istuttaa lisää kukkia, pensaita ja puita. Arvokasta lähiluontoa tulee vaalia kaavoituksessa.

Pihapuut, puistot, lähiviheralueet ja kaupunkimetsät myös viilentävät ja vaikuttavat tulvariskeihin edistäessään hulevesien sitoutumista. Kaupunkiluonnon tulee olla monimuotoista, sillä tällainen luonto kestää paremmin muutosten aiheuttamia vaikutuksia sekä sopeutuu ja palautuu muutoksista nopeammin.

Helsingin rakennetun viherympäristön lisäksi tulee jättää mahdollisimman laajasti  luonnontilaisia alueita, sillä luonnon monimuotoisuusarvot ovat niillä suurempia. Näin Helsinki menestyy kansainvälisesti houkuttelevana pienenä suurkaupunkina. 

 

 1. Avoimuutta ja arvoja kiinteistöpolitikkaan  

Kaupungin roolina on mahdollistaa hyvä ja kestävä elämä. Kaupungin ei pidä koskaan toimia vain kiinteistösijoittajan periaattein tai toimia heidän hyödykseen. Kaupunki muodostuu asukkaistaan ja toimii heitä varten. Kiinteistöpolitiikan avoimuus ja läpinäkyvyys ehkäisevät rakenteellista korruptiota ja mahdollistavat asukkaille osallistumisen maankäytön ja kiinteistöpolitiikan päätöksenteon seuraamiseen. Tontteja voi luovuttaa pienempinä kokonaisuuksina, jolloin rakentamiseen saadaan uusia toimijoita ja lisää ryhmärakennuttamishankkeita. Kilpailun lisääntymisellä ja riittävällä kaupungin vuokra-asuntotuotannon osuudella mahdollistetaan kohtuuhintaista asumista. 

Kaupungin kiinteistöpolitiikan nykyisenä linjana on, että kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Tällainen linjaus ohjaa kapeaan kaupungin määrittelyyn.

Moniin rakennuksiin sopii yhteisöllinen toiminta, joka kytkee käyttäjät paitsi kaupungin yhteiseksi koettuun historiaan myös toiminnan kautta toisiinsa. Kaupungin tulisi hahmottaa roolinsa nykyistä enemmän mahdollistajana, jolloin tarjolla ovat myymisen sijaan myös rakennusten ja muiden tilojen vuokraaminen ja muut yhteistyömallit. Kaupunkiin on syntynyt useita kiistanalaisia projekteja, joissa määritysvaltaa kaupunkitilasta annetaan rakennuttajille. Helsingin tulee pitää ohjakset demokraattisesti hallussa.

 

 1. Rakentamisen määrällisiä tavoitteita tulee maltillistaa

On selvää, että pääkaupunkiin tulee rakentaa lisää, mutta samalla ympäristön ja luonnon kannalta kestävää rakentamisen tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti. Mitä enemmän rakentamista tavoitellaan, sitä kovemmat paineet kohdistuvat luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Suomeen mahtuu useampi kestävästi kasvava ja kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen nojaava kaupunkiseutu, jolloin kasvupainetta voidaan jakaa useampaan pisteeseen. Ihmisten päivittäinen liikkuminen kohdistuu lähialueille. Täydennysrakentaminen ei ole aina toimiva ratkaisu, varsinkaan jos se kohdistuu arvokkaille viheralueille. Asuntorakentamisessa tulee tarkastella paitsi määrällisiä myös laadullisia tavoitteita, ja kaavoituksessa tulee olla muitakin mittareita kuin pelkkä kerrosalan määrä.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt nostaa asuntotuotannon tavoitteen 8000 asuntoon vuosittain. Jotta laatutavoitteet, asukkaiden osallisuus, lähiluonto ja kulttuuriympäristö voidaan ottaa riittävästi huomioon, määrän olisi hyvä olla maltillisempi. Pidämme noin 6000-7000 asunnon vuositavoitetta ylärajana, jonka tulee joustaa myös alaspäin laadukkaan toteutuksen ehdoilla.

 

 1. Kaupunginosien omaleimaisuus on vahvuus

Helsingissä on tiiviitä umpikorttelirakenteisia entisiä työläiskaupunginosia, kauniita metsälähiöitä, värikkäitä puutaloalueita, siirtolapuutarhoja ja melkein pilvenpiirtäjiä. Rakentamaton ei ole vain hyödytöntä rakennusreservaattia. Kaupunginosien omaleimaisuutta kannattaa vahvistaa, ja alueiden luonne ja erityispiirteet tulee ottaa tarkkanäköisesti sekä kulttuuriympäristöselvityksiä kunnioittaen huomioon täydennysrakentamisessa. Kun rakennetaan uutta, tehdään se kestävästi ja paikan hengen mukaisesti. Paikallisuutta ja osallisuutta vahvistetaan, kun asukkaat pääsevät vaikuttamaan lähiympäristönsä kehittämiseen.

Vahvat paikallisuudet eivät ole ristiriidassa koko kaupungin kehittämisen kanssa, vaan ne vankistavat sitä. Luottamus siihen, että kaupunki kuuntelee sekä tarjoaa osallisuuden välineitä, kasvattaa kuulumisen tunnetta myös kaupunginosan asukkaana.

 

 1. Osallistetaan kaupunkilaiset rakentamaan kaikkien kaupunkia

Osallistaminen ei saa olla vain muodollisuus. Osallistetaan helsinkiläiset kotikaupunkinsa kehittämiseen entistä paremmin. Kun asukkaat voivat oikea-aikaisesti vaikuttaa kaupungin kehittämiseen, he haluavat myös kantaa siitä vastuuta. Toimivia osallisuuden menetelmiä on jo käytössä, kuten osallistuva budjetointi.

Lisäksi tulee ottaa käyttöön keinoja, joilla saadaan näkemyksiä niiltäkin, jotka eivät muutoin osallistu tai kerro mielipidettään. Uusia osallistamisen tapoja voivat olla asukasbarometri, kanssakävelyt asukkaiden kanssa ja pelillistämisen eri muodot. Jokainen Helsingin toimiala tarvitsee käytännönläheisen osallisuussuunnitelman, jossa kuvataan osallisuutta koskevat tavoitteet ja kärkihankkeet. Vaikka kaupunkiin mahtuu monenlaisia näkökulmia ja eri toimijoiden tarpeita tulee sovittaa yhteen, on prosessien avoimuus ja ratkaisujen etsiminen yhdessä keskeistä. Oleellista on avata suunnitelmat ajoissa, jo siinä vaiheessa, kun niihin on aidosti mahdollista vaikuttaa.

 

 1. Suunnitellaan Helsinkiä erilaisten kaupunkilaisten ehdoilla

Rakentaminen on perinteisesti sukupuolittunut toimiala. Kaupunkisuunnittelussa tulee pyrkiä huomioimaan entistä paremmin erilaisten asukkaiden tarpeita, toiveita ja kokemuksia. Sukupuoli, äidinkieli, ikä tai esimerkiksi kyky liikkua eivät saa olla esteinä toimia turvallisesti kaupungissa. 

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat yleensä aikuisia heikommat. Otetaan lapset ja nuoret rohkeasti mukaan päiväkotien, koulupihojen, asuinympäristöjen ja koko kaupungin suunnitteluun. Huomioidaan lapsille ja nuorille tärkeät paikat, kuten koulut ja kulkureitit, entistä huolellisemmmin kaavoituksessa. Huolehditaan siitä, että päiväkotien ja koulujen läheisyydessä on puita ja viheralueita. Lapsiystävälliset tavoitteet parantavat ympäristön laatua myös aikuisten näkökulmasta. Feministinen kaupunkisuunnittelu huomioi nekin ryhmät, jotka elävät kaupungissa, mutta joiden ääni ei perinteisesti kuulu.

 

 1. Laadukkaampaa rakentamista

Nykyisestä rakennusten ja rakennusmateriaalien 50-100 vuoden elinkaaresta on siirryttävä kestävämpään. Voimme ottaa oppia vanhoista rakennuksista, jotka ovat kestäneet aikaa. Massiivirakenne ja yksinkertaiset rakenneratkaisut mahdollistavat peruskorjauksen ja rakennusosien uusimisen. Kunnostetaan ja korjataan – ei pureta ja rakennetta uutta tilalle heikommin kestävämmistä materiaaleista.

Kiertotalous on osa kestävän kaupungin rakentamista. Koska suuri osa hiilijalanjäljestä syntyy rakentamisen yhteydessä, vanhan rakennuksen kunnostaminen on lähes poikkeuksetta ekologisempaa kuin purkaminen ja uudelleenrakentaminen. Rakennuksia voi rohkeasti muuntaa uusiin käyttötarkoituksiin. Omannäköisiä ratkaisuja kannattaa kehittää, ja esimerkiksi puurakentamisessa voidaan kasvattaa vahvaa osaamista, myös kansainväliseksi  vientituotteeksi asti. 

Rakennuskannan säännöllisellä ylläpidolla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Rakentamisen laatuun tarvitaan suunnittelu-  ja rakentamisaikaista seurantaa, ja tässä apuna voivat toimia esimerkiksi ryhmärakennuttamishankkeet, joissa valtaa valinnoista päästään siirtämään asukkaille.

 

 1. Kiinnostava arkkitehtuuri houkuttelee Helsinkiin 

Arkkitehtuurin pitää olla kunnianhimoista ja kestävää. Tarvitsemme lisää monimuotoisia ja kiinnostavia kaupunginosia sekä vuoropuhelua arkkitehtien ja kaupunkilaisten välille. Arkkitehtien tulisi voida toteuttaa nykypäivän rakennustaidetta eikä vain toimia kustannustehokkuuden ehdoilla. Asemakaavassa ja tontinluovutusehdoissa tulee määritellä riittävät arkkitehtuurin laatuvaatimukset. 

Puutarhakaupunki-idea on keino yhdistää vehreys ja kaupunkimainen rakenne. Esimerkkejä löytyy Käpylästä ja vanhasta Herttoniemestä. Pienkerrostalojen välissä mahtuu kasvamaan mäntyjä ja lehtipuita. Tarvitsemme urbaanin keskustaympäristön lisäksi vehreitä ja ekologisia, raideliikenteeseen tukeutuvia kaupunkikeskuksia, niin Helsinkiin kuin pääkaupunkiseudulle ja koko maahan.

Kirjoitus: Mari Holopainen ja Terhi Ainiala

Mari Holopainen & Noora Koponen: Maakunta­veron lykkäys vaarantaisi sote-uu­dis­tuksen tavoitteet

Maakuntaveroa käsitellyt parlamentaarinen komitea sai työnsä valmiiksi. Komitea ei päässyt yhteisymmärrykseen, ja työhön jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät yhteisen eriävän mielipiteen komitean mietintöön.

Maakuntavero on oleellinen osa hallituksen sote-rahoituksen ratkaisua, sillä se parantaa kustannustehokkuutta, lisää alueiden autonomiaa ja vahvistaa demokratiaa. Hallitus on viiden puolueen kesken linjannut, että se käynnistää välittömästi valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta.

Komitean enemmistö kuitenkin päätyi ehdottamaan, että veroa lykättäisiin. Näin siitäkin huolimatta, että asiantuntijoiden vahva enemmistö näkee maakuntaveron olennaisena osana sote-ratkaisua.

Komitean mietintö oli pannukakku, sillä perusteet maakuntaverolle ovat selkeät. Verotusoikeus synnyttää kannustimet vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden edistämiseen hyvinvointialueilla. Jo pienelläkin maakuntaverolla on vaikutusta esimerkiksi hyvinvointialueiden investointimahdollisuuksiin, kun alueilla on omia varoja ja mahdollisuus saada lainaa. Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT, on korostanut näitä seikkoja.

Yksistään valtionrahoitukseen nojaava malli olisi haastava – mitä pidemmälle aika kuluu, sen vaikeammaksi rahoituksen oikeanlainen kohdentaminen muodostuu. Väliaikaiseksi tarkoitettua valtion rahoitusjärjestelmää jouduttaisiin korjaamaan jatkuvasti. Rahoitusmallin epäonnistuminen pahimmillaan romuttaa koko sote-uudistuksen tavoitteet palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Komitean mietinnön johtopäätöksissä todetaan, että maakuntavero johtaisi alueellisten veroprosenttien eriytymiseen. Rahoituksen määrää alueiden välillä kuitenkin tasattaisiin, kuten jo kunnallisverotuksen kohdalla toimitaan. Hyvinvointialueiden määrällä ei voida perustella sitä, etteikö valtion rahoituksen ja verotusoikeuden yhdistelmä sopisi myös nyt perustettavien alueiden rahoitusmalliksi – hyvinvointialueita olisi huomattavasti vähemmän kuin hyvin eri tulopohjaisia kuntia, joilla on verotusoikeus.

Ennen kaikkea verotusoikeus hyvinvointialueilla vahvistaisi demokratiaa, paikallista itsehallintoa ja taloudellista itsenäisyyttä sekä loisi tilivelvollisuutta veroja maksavia asukkaita kohtaan. Kansanvaltaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että hyvinvointialueen asukkaat pääsevät vaikuttamaan alueensa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden rahoitukseen.

Komitean mietinnössä päädyttiin tarkastelemaan verotusoikeutta varsin yksipuolisesti. Kattavamman tarkastelukulman ja tutkimustiedon hyödyntäminen olisi ollut tarpeellista. Vihreiden lähtökohtana on, että hyvinvointialueiden verotusoikeuden valmistelua jatketaan osana sote-uudistusta.

Kansanedustaja Mari Holopainen on Vihreiden talousvaliokunnan vastaava ja toimi Vihreiden jäsenenä parlamentaarisessa maakuntaverokomiteassa

Kansanedustaja Noora Koponen on Vihreiden sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava

Teksti on julkaistu alunperin Vihreiden verkkosivuilla.

Suomen TKI-panos­tukset nostettava kahdeksaan prosent­tiin bruttokan­san­tuot­teesta

Pidin tänään eduskunnan täysistunnossa Vihreiden ryhmäpuheenvuoron EU:n omien varojen järjestelmästä, eli unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä, kerättävistä omista varoista ja elpymisvälineestä.

Puheessani korostin yhteisten eurooppalaisten markkinoiden tärkeyttä. Suomen osalta on keskeistä, että EU:n elvytysrahat käytetään ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseen sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin liittyviin investointeihin.

Vahva EU on Suomenkin etu. Pieni talous tarvitsee ympärilleen kestäviä markkinoita, yhteistä ulkopolitiikkaa, kumppaneita ja siten mahdollisuuksia vaikuttaa. Nollasummapelin osuus on pieni: Hyvinvointi yhdessä EU-maassa lisää hyvinvointia toisessa.

EU:n muovipakkausjätteeseen perustuva maksu on toimiva järjestelmä myös Suomen näkökulmasta.

Euroopan jälleenrakennusta ei voida hoitaa lyhytnäköisesti, on kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Euroopan on 50 ja 100 vuodenkin päästä oltava paikka, jossa ihmisillä on työtä ja toimeentuloa, ihmiset ja ympäristö voivat hyvin ja jossa ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan.

Päättäjien on tärkeä päätöksillään luoda hyviä edellytyksiä kestäville kasvuyrityksille koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Vaikutamme ainakin välillisesti valinnoilla siihen, onko painopiste kustannuskilpailussa, raaka-aineissa ja arvoketjujen alkupäässä, jolloin hyvinvointiyhteiskuntaa ei enää rahoiteta nykyisenkaltaisesti.

Vai vahvistammeko sellaista tulevaisuudenuskoa, huolenpitoa ja osaamista, että kun seuraava pandemia iskee, jotkut nuorista, jotka nyt opiskelevat Itäkeskuksessa tai Enontekiöllä etäopetuksessa, ovat kehittämässä maailman ensimmäisen rokotteen ja robotin, joka sen valmistaa.

Suomalaisen Tiedeakatemian asiantuntijaryhmä on esittänyt, että Suomen TKI-panostukset tulee nostaa 8%:iin BKT:sta vuoteen 2035 mennessä. Kannatan tätä esitystä.

Suomeen on muodostumassa yksi maailman lupaavimmista uusien yritysten kasvualustoista. Meillä on halutessamme mahdollisuus olla Euroopan Piilaakso, joka ratkaisee puhtaan veden puutetta ja köyhyyttä. Käytetään EU:n elpymisvälineen varat viisaasti.

Ryhmäpuhe on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Erityisosaajien työlupaprosessit täytyy tehdä joustaviksi

Suomella ei ole varaa jättää EU-alueen ulkopuolelta muuttavia eri alojen erityisosaajia ja heidän perheitään ulkopuolelle.  Kaipaamme lisää esimerkiksi teknologia-alan osaajia. Työskentelyyn ja yrittäjyyteen liittyviä lupaprosesseja tulisi nopeuttaa. Myös epätyypillisemmät tilanteet, kuten alkuvaiheen kasvuyritykset ja sijoittaminen, tulisi huomioida paremmin.  Jätin kirjallisen kysymyksen siitä, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta osaajapulaa pystytään ratkomaan mahdollisimman joustavasti ja miten erityisesti työperusteisia ja yrittäjyyteen liittyviä lupaprosesseja helpotetaan.

Suomeen muodostunut viime vuosina lupaava kansainvälisten startup-yritysten alusta, johon esimerkiksi kasvuyrittäjyys- ja sijoittajatapahtumaverkosto Slush on osaltaan myötävaikuttanut. Työ- ja elinkeinopolitiikan osalta on edelleen mahdollisuuksia tunnistaa ja huomioida paremmin, että kymmenet erittäin lupaavat nykyiset ja tulevat kasvuyritykset muodostavat keskeisesti tulevan pärjäämisemme edellytyksiä.

Suomi on pitkä maa, jossa on useita muuttotappioalueita. Kun toivotamme kymmeniätuhansia eri alojen osaajia tervetulleiksi, vaikutamme myönteisesti ja laajasti Suomen tulevaisuuteen. (Kirjallinen kysymys kuvan alla)


Kirjallinen kysymys yrittäjyys- ja työperusteisten lupien joustavoittamisesta

Osaajapula on haasteena erityisesti nopeasti kasvavien toimialojen pärjäämiselle. Erityisasiantuntijoiden joustavien maahanmuuttamisen ja työskentelymahdollisuuksien avaaminen EU-maiden ulkopuolelta tuleville henkilöille on keskeistä.

Yhteiskunnan toimintojen, infrastruktuurin ja palveluiden turvaamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa väestön ikääntyminen ja työllisyyshaasteet. Koulutusaste ja tuottavuus eivät Suomessa ole kehittyneet tavoitellusti. Kunnianhimoinen koulutusasteen nosto ja talouden rakenteiden uudistaminen ovat keskeisiä toimia, jotta kattavat julkiset palvelut voidaan taata ja valtion tulopohja turvata nykyistä paremmin tulevaisuudessa. Suomessa on myös useita alueita, joissa muuttotappio on suurta ja asumisen ja työskentelyn edellytykset heikentyneet. Riittävän työperäisen maahanmuuton mahdollistaminen vaikuttaisi todennäköisesti myönteisesti myös nykyisten muuttotappioalueiden kehittymiseen.

Suomeen muodostunut viime vuosina lupaava kansainvälisten startup-yritysten alusta, johon esimerkiksi kasvuyrittäjyys- ja sijoittajatapahtumaverkosto Slush on osaltaan myötävaikuttanut. Työ- ja elinkeinopolitiikan osalta on edelleen mahdollisuuksia tunnistaa ja huomioida paremmin, että kymmenet erittäin lupaavat nykyiset ja tulevat kasvuyritykset muodostavat keskeisesti tulevan pärjäämisen edellytyksiä. Kasvuyritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen on taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta kriittistä, koska startup-yritykset toimivat merkittävinä työllistäjinä ja kasvun edistäjinä. Osa yrityksistä osallistuu globaalien ongelmien, kuten ilmastokriisin ratkaisemiseen. Suomalainen startup-ekosysteemi toimii kansainvälisestikin vertaillen erittäin vetovoimaisena sijoituskohteena, ja sen jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä.

Osaajien rekrytointi ja maahanmuuton tärkeys on laajasti tunnistettu. Työlupien tulisi huomioida paremmin myös opiskelijoiden, yrittäjien, erityisosaajien, teknologiaosaajien ja epätyypillisissä työtilanteissa olevien, kuten esimerkiksi sijoitustoimintaa harjoittavien mahdollisuudet hakea lupaa asua ja työskennellä Suomessa. Kasvuyritysten elinkaaren eri vaiheet ja erilaiset roolit olla niissä osallisena olisi huomioitava. Alkuvaiheessa voimakkaaseen kasvuun pyrkivillä yrityksillä ei useinkaan ole merkittävää liikevaihtoa, eikä palkkatuloja, vaikka toiminta olisi kasvavaa ja houkuttelisi pääomasijoittajia. Erityisasiantuntijoiden oleskeluluvan joustavoittaminen olisi tärkeää, jotta erilaiset yritykset ja työtilanteet tulisivat huomioiduksi.

Keskeistä Suomen houkuttelevuudessa on myös se, miten helposti tulijan perhe saa luvan tulla, jäädä maahan ja pystyy sopeutumaan uuteen ympäristöön. Saapumisen mahdollisuuksiin vaikuttaa tällä hetkellä paikoittain englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen huono saatavuus. Myös muiden kieliryhmien huomioiminen on tärkeää. Koulutusmahdollisuudet eri kielillä ovat tärkeitä erityisesti, mikäli tulijat eivät ole jäämässä maahan pitkäaikaisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta osaajapulaa pystytään ratkomaan mahdollisimman joustavasti,

millaisiin toimiin hallitus ryhtyy erityisesti työperusteisten ja yrittäjyyteen liittyvien lupaprosessien helpottamiseksi,

ja miten hallitus aikoo edistää hakujen digitalisoimista ja nopeuttamista, erilaisten työ- ja elämäntilanteiden huomioimista, erityisasiantuntijoiden ja kasvuyritysten erityispiirteiden parempaa tunnistamista ja perheiden joustavampaa maahantuloa, jotta talouden ja työllisyyden kannalta keskeiset toimintaedellytykset turvataan?

Mari Holopainen, Vihreä eduskuntaryhmä

Helsingin pormestarimallin tulee vahvistaa osallisuutta

Kuva: Susanna Kekkonen

Helsingin kuntavaaleissa vuonna 2017 otettiin käyttöön pormestarimalli, jossa virkasuhteessa toimivan kaupunginjohtajan sijaan kaupunkia johtamaan valitaan pormestari ja apulaispormestarit. Tarkoituksena on vahvistaa vaalitulokseen pohjautuvaa kaupungin poliittista ohjausta, mikä on hyvä tavoite.

Julkisen keskustelun kautta on muodostunut kuva siitä, että yksi tärkeä tavoite – asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen – on jäänyt pormestarimalliin käytetyn energian jalkoihin. Kuntavaaleissa ratkaistaan ihmisten arkeen vaikuttavia asioita, joihin kuntalaisilla on laajasti näkemyksiä ja annettavaa.

Osallisuuden ja asukaslähtöisyyden edistäminen ovat kaupungille keskeisiä tavoitteita, joiden vahvistamiseen pormestarimalli tarjoaa hyvät eväät. Helsinki lupaa, että parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä, ja osallisuusmallin perustaksi on valittu kaupunkilaisten tieto ja osaaminen. Käytännössä kaupunkilaisten mahdollisuudet ja kyky vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin oikea-aikaisesti ovat kuitenkin edelleen rajalliset. Syynä siihen on erityisesti se, ettei asukkaita oteta riittävän vakavasti valmistelun alkuvaiheessa, jolloin vaihtoehdot ovat aidosti avoinna.

Jotta jokaisen idealla olisi tasapuolinen mahdollisuus toteutua, Helsinki on etsinyt ratkaisuja osallisuuden kehittämiseen äänestyksen kautta toteutuvasta osallistuvasta budjetoinnista, vapaaehtoistyön helpottamisesta ja stadiluotseista. Stadiluotsit ovat läsnä esimerkiksi kaupunginosien some-ryhmissä ja kertovat ajankohtaisista teemoista. Tämän työn pitää saada lisää painoarvoa. Pelkkä tiedotus ei riitä, vaan tarvitaan tapoja lisätä asukkaiden todellista vaikutusvaltaa.

Kevään pormestarivaalissa ratkotaankin tärkeää asiaa; Osallisuusmallin mukaan pormestari vastaa kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. Kunkin toimialan – koulutuksen ja kasvatuksen, kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimen – tulee laatia osallisuussuunnitelma, joka kuvaa osallisuutta koskevat tavoitteet ja kärkihankkeet. Seuraavalla valtuustokaudella kunkin lautakunnan uusien luottamushenkilöiden kannattaisi käydä suunnitelma alussa läpi ja vaikuttaa siihen, miten osallisuus toteutuu.

Vihreissä haluamme edistää kaupungin avoimuutta myös tiedon saatavuutta parantamalla. Helsingin kaupungin budjetin sisältämät suunnitelmat ja investoinnit olisi oltava helposti luettavissa, jolloin niitä tulisi tarkastella muun muassa kaupunginosittain. Budjettikirjan riveihin peittyy muuten helposti se, ettei pitkään kaivattua uimahallia tai lähikirjastoa olekaan toiveista huolimatta näköpiirissä. Eri kaupunginosien säännöllisen vuorovaikutuksen toteutumiseksi tulisi koota kaupungin organisaation eri tahot asukkaiden kanssa yhteen. Hyvällä suunnittelulla säästetään esimerkiksi arvokkaita lähiviheralueita.

Kaupunkien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On esitetty, että kaupungit tulevat syrjäyttämään kansallisvaltioiden merkityksen suurten ongelmien ratkaisemisessa ketterämmän luonteensa ansiosta. Muutaman henkilön tai yksipuolisen näkemyksen tai tiedon varaan rakennettu kaupunki ei kuitenkaan ole kriisinkestävä, muuntautumiskykyinen tai vastaa riittävästi erilaisten ihmisten tarpeisiin. Mukaan yhteiseen kehittämiseen tarvitaan niin vaaleilla valittuja edustajia kuin monipuolisesti asukkaita eri alueilta ja väestöryhmistä. Yksi hyvän johtajan ominaisuus on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tässä haastetta ensi keväänä valittavalle uudelle pormestarille.

Vihreät hyväksyivät syksyllä uuden kunta- ja kaupunkivision, joka tavoittelee laajaa osallisuutta. Helsingin osallisuuden periaatteet on jo kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota. Hyvät tavoitteet ovat jo olemassa, mutta niiden toteuttaminen tulisi nostaa kärkeen. Kaupungin päätöksenteon on oltava aidosti avointa ja osallistavaa. Pormestarit ja tuleva valtuusto voivat olla sidos, joka vahvistaa, että kaupunkiorganisaatio toimii yhdessä samaan suuntaan asukkaiden kanssa.

Teksti on julkaistu alunperin Helsingin Vihreiden verkkosivuilla.

Kaipolan paperitehtaan sulkeminen muistuttaa siitä, että Suomi tarvitsee edelleen monipuolisempaa elinkeinorakennetta

Kaipolan paperitehtaan sulkeminen on näkyvä ja konkreettinen esimerkki elinkeinorakenteen muutoksesta. Yhdestä yrityksestä suuresti riippuvaiselle paikkakunnalle tehtaan sulkeminen on kova isku. Työllisyydestä puhutaan numeroina, mutta on muistettava, että jokaisen numeron takana on ihminen. Siksi jämsäläiset tarvitsevat tukea, kun siirrytään uuteen.

Yksittäisen alan sijaan elinkeinorakenteen muutosten pidempiaikainen tarkastelu on kuitenkin hedelmällisempää ja antaa tarkemman kuvan siitä, mitä Suomessa ja maailmassa tapahtuu. Suomen elinkeinorakenne on edelleen liian keskittynyttä. Ei ole yksittäisen paikkakunnan eikä maan etu, että joustavuutta puuttuu. Kun hyväksymme lähtökohtana sen, että muutokset elinkeinorakenteessa kuuluvat asiaan, voimme yhteiskuntana varautua paremmin, oli kyseessä sosiaaliturvan muuntautumiskyky tai koulutuspaikkojen kohdentaminen.

Yhteiskunnan tehtävänä on edellytysten tarjoaminen. Tarvitsemme muuntokoulutusta, jatkuvaa oppimista ja aloituspaikkoja aloille, joissa on työvoimapula. Uudet työpaikat syntyvät yhä enemmän korkeaa osaamista vaativille aloille. Erityisesti palvelualat työllistävät. Yrittämisen edellytyksiä on voimistettava edelleen, kasvuyrityksiin, innovaatioihin ja tuotekehitykseen on investoitava ja ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin pureuduttava ratkaisuin, joilla on maailmanmittakaavassa kysyntää ja uutuusarvoa. Osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on tällöin keskeistä.

Samaan aikaan on havaittu myös epätoivottua keskittymisen kehitystä, jossa teknologiajätit syövät pieniä kehitysvaiheen yrityksiä pois markkinoilta hyvin laajasti. Ongelman ratkaisemiseksi muun muassa digitaalisten palveluiden verotuksen kehittäminen ja laajempi eurooppalainen yhteistyö ovat keskeisessä osassa. Vastuullisuus ja kiertotalouden toteutuminen on lainsäädännön avulla nidottava osaksi tuotantoketjuja.

Haasteita riittää, mutta ei ole syytä vaipua epätoivoon. Suomalaisten uskallus perustaa uusia startupeja sekä Suomen vetovoima usealla alalla kiinnostavana investointikohteena ovat nousseet. Jotta saisimme myös houkuteltua riittävästi osaavia ihmisiä töihin perheineen, voi oikeiden edellytysten tarjoaminen, kuten englanninkielisten koulupaikkojen saatavuus nousta merkittävämpään rooliin kuin yksittäinen yritystuki. Moni arvostaa yhteiskuntaa, jossa on maksutonta koulutusta, puhdasta ilmaa ja lähiluontoa ja työelämän tasa-arvoa. Näiden asioiden tunnetuksi tekeminen ja kehittäminen on tärkeä tehtävä.

Suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa elinkeinoelämä ja sen tarpeet on edelleen pitkälti rajattu käsitteeseen perinteisemmästä teollisuudesta. Näin siitä huolimatta, että teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa niin kutsutuissa teollisuusmaissa, eikä teollisuus työllistä samalla tavoin kuin ennen. Automatisaatio on lisääntynyt ja tuottavuus kasvanut. Tuottavuuden kasvu on edelleen keskeistä yhteiskuntamme kannalta, ja tähän onkin syytä panostaa. Kun ratkaisuja haetaan, on tärkeää kuulla myös pienyrittäjiä ja kasvuyrittäjiä.

Muutos on välttämätön, mutta se voi olla reilu. Reilun muutoksen vihreässä -ohjelmassa tavoitellaan sitä, että siirtymä kestävään yhteiskuntaan ei tarkoita kurjistumista, vaan parantaa niin ihmisten ja ympäristönkin hyvinvointia. Ilmastotoimilla on nyt suuri työllistävä vaikutus.

Kirjoitukseni on julkaistu myös Vihreät-verkkosivuilla.

« Older posts Newer posts »

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑