Avainsana: Kulttuuri

Suomen suunta määritellään nyt. Miksi äänestää minua?

Mari Holopainen, Vihreä liitto © Kerttu Penttilä

Suomen suunta määritellään tänä iltana. Päivä on minulle myös henkilökohtaisesti merkityksellinen. Neljä vuotta sitten minulle ojennettiin kansanedustajan valtakirja ja otin sen vastaan kiitollisena kädet täristen. Hetki tuntui juhlavalta. Olen saanut tehdä vaikeita päätöksiä ja kantaa vastuuta, tehdä töitä suurella intohimolla ja perehtyen. Sitä tämä tehtävä vaatii.

Ajattelen, että ilman luontoa ei ole taloutta, eikä mitään muutakaan meille. Ajattelen, että luovuus ja koulutus ovat parhaita keinoja varautua tulevaan. Ilman tasa-arvoa ei ole hyvinvointia. Tutustuin varhaiskasvatuksen ja koulujen huoliin henkilökohtaisesti 12 vuotta sitten syntyneen esikoiseni myötä. Koulutukseen tulee investoida enemmän varhaiskasvatuksesta lähtien.

Tapani toimia on avoin. Pääsin valmistelemaan lobbausta sääntelevän avoimuusrekisterilain, joka säädettiin tällä kaudella. Olen julkaissut työhöni liittyvät tapaamiset nettisivuillani. Haluan, että ihmisten ääni kuuluu ja jokainen voi osallistua. Olen työssäni rohkea ja kiinnostunut kuulemaan eri näkökulmia.

Ennen kuin tulin valituksi ensimmäiselle kaudelle eduskuntaan minulla oli pitkä yli 10 vuoden kokemus Helsingin kaupunginvaltuutettuna. En hakeutunut heti eduskuntavaaleihin kuten monet, vaan tein samalla ammatillista uraa toisaalla. Ajattelen, että taustani tutkimustehtävissä Aalto-yliopistossa on ollut hyödyksi kansanedustajan tehtävässä. Lainsäätäjänä käsitelemme päivittäin satoja sivuja tietoa, ja tehtävä vaatii myös lähdekriittisyyttä. Tätä ennen hankin kokemusta monenlaisista työtehtävistä ja toimin muun muassa markkina-analyytikkona. Sain myös laajan kansainvälisen kokemuksen Oxfordin ja Berkeleyn yliopistoista. Nuorempana työskentelin niin Hesburgerin kuin Stockmannin myyjänä. Ajattelen, että on tärkeää, ettei näkökulma jää minkään yksittäisen kuplan sisälle.

Perustimme tällä kaudella startup-ryhmän eduskuntaan, jotta Suomi olisi entistä parempi maa tehdä töitä, yrittää ja muuttaa. Uudistimme kaivoslakia kestävämmäksi. Olen saanut toimia talousvaliokunnan vihreiden vastaavana ja Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenenä. Talous on väline, jonka pitää toimia siten, että ilmastokriisi ja luontokato ratkaistaan. Nostamme tutkimukseen ja osaamiseen investoimalla Suomen maailmalle avoimeksi, kokoaan suuremmaksi toimijaksi. Toivon sydämestäni, että vaaleissa valitaan jatko tälle suunnalle.

Olen kiitollinen kannustuksesta ja siitä, että moni on sanonut äänestävänsä tai harkitsee sitä. Tänään on yksi elämäni jännittävimmistä päivistä.

Tänään sinä valitset saanko jatkaa. Jokainen ääni ratkaisee.

Pyydän luottamustasi.

Mari

Koulujen eriarvoistumiseen tulee puuttua – taideaineita kaikille luokille

Esitän, että ihan jokainen Helsingin luokka saa resurssit taideaineiden opetukseen. Helsingin kaupungin virkakunta on valmistellut esitystä, jonka mukaan painotetun opetuksen muotoa muutettaisiin koulujen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi. Tärkeää olisi puuttua juurisyihin, alueiden eriytymiseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Eriarvoistumiseen ei puututa leikkaamalla, vaan tarjoamalla enemmän lapsille ja nuorille. Taideaineiden opetuksen lisääminen jokaiselle luokalle voidaan yhdistää Suomen harrastamisen malliin. 

Koulujen eriytymisen taustalla vaikuttaa alueellinen eriytyminen, joka johtuu pitkälti yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta sekä kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen epäonnistumisesta. Koulupolitiikalla voidaan hillitä alueellista eriytymiskehitystä, mutta painotettu opetus on pieni muuttuja kokonaisuudessa. Aivan ensisijaista on taata riittävä rahoitus kouluille ja oppimisen tuelle aina varhaiskasvatuksesta lukioon. 

Taideaineita kaikille luokille

Taito- ja taideaineiden opetusta tulisi lisätä kaikille luokille. Taito- ja taideaineet lisäävät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kykyä tehdä päätöksiä ja tunteiden käsittelyä. Muusikot, näyttelijät, kuvataiteilijat ja tanssijat ja muut ammattilaiset aloittavat harjoittelun usein nuorina, mutta ihan jokainen hyötyy taideaineista. 

Meidän tulee välttää tilannetta, jossa lahjakkaat tai erityisen motivoituneet oppilaat jäävät sen varaan, mitä vanhemmilla on tarjota oman osaamisensa puolesta ja perheen talouden sallimissa rajoissa. Harjoittelu vaatii motivaatiota. Pääsykokeita tulisi välttää nuorempien osalta. Painotusluokkia tarvitaan tulevaisuudessa vähemmän. Niihin haettaessa motivaation tulisi olla keskeinen kriteeri etenkin nuorempien kohdalla. Näin myös vältettäisiin sitä, että maksullinen harrastus tai muu valmennus olisi edellytys painotusluokalle pääsemiseksi. 

Viimeistään lukiovaiheessa nykyjärjestelmä painottaa vahvasti oppilaiden valintaa todistuksen perusteella. Painotetun opetuksen tai erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden tarve voi olla perusteltu etenkin sosioekonomisesti enemmän tukea tarvitsevilla alueilla. Tällä voisi olla alueellisia eroja tasoittavia vaikutuksia ja se mahdollistaisi painotusluokilla opiskelun eri perhetaustoista tuleville lapsille. 

Oppimistulosten erot hyvin ja heikosti menestyvien välillä ovat kasvaneet

Tutkimusten mukaan painotetun opetuksen luokat lohkouttavat koulujärjestelmää sekä koulujen välillä että koulujen sisällä Valtioneuvoston tekemän julkaisun mukaan. Painotetussa opetuksessa opiskelevat usein lapset, joiden vanhemmilla on korkeampi koulutus- ja tulotaso. Ilmiön tarkastelu on merkityksellistä, sillä jos koulupolut eriytyvät jo peruskoulussa, tämä vaikuttaa kumuloituvasti myös seuraavilla koulutusasteilla. 

Suomalaisten oppilaiden oppimistulosten erot hyvin ja heikosti menestyvien oppilaiden välillä ovat kasvaneet aiempaan verrattuna. Pisa-tutkimusten tulokset ovat laskeneet kokonaispisteisiin nähden maltillisesti, mutta tulosten kasvava eriytyminen on erittäin huolestuttavaa. Opettajat ovat jo pitkään tuoneet esiin oppimistulosten erojen kasvun ja tämä myös näkyy koulujen arjessa. Osa puolueista on syyllistänyt S2 kieltä opiskelevia nuoria. Heidän osuutensa on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta PISA-tulosten laskuun.

Menneinä vuosina tehdyillä koulutusleikkauksilla on kauaskantoisia seurauksia. Koulutuksen rahoitusta leikattiin 1990-luvulla huomattavasti, eikä mikään hallitus ole palauttanut sitä leikkauksia edeltäneelle tasolle. Tilannetta ei ole helpottanut se, että vuosina 2011–2019 tehdyt leikkaukset supistivat koulutuksen rahoituspohjaa OAJ:n laskelmien mukaan noin kahdella miljardilla eurolla

Lähdimme nykyiseen hallitukseen tekemään koulutuksen kunnianpalautusta ja tällä kaudella koulutuksen pysyvää rahoitusta onkin kasvatettu OAJ:n laskelmien mukaan noin 500 miljoonalla eurolla. Se ei silti ole riittänyt paikkaamaan vuosikymmentä kestänyttä rahoitusvajetta etenkään, kun myös velvoitteet ovat lisääntyneet.

Karvin selvityksen mukaan suomea toisena kielenä opiskelevien osaamistaso on suomea äidinkielenään puhuvien osaamistasoa heikompi. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeiden huomioinnissa ja opetuksessa on Suomessa epäonnistuttu. Resursseja pitäisi laittaa niin S2-opetuksen kehittämiseen kuin muutenkin kielisensitiiviseen opetukseen.

Mitä ratkaisuja alueellisen eriytymisen purkamiseksi?

Asuntopolitiikalla ehkäistään alueiden eriytymistä.

Alueiden eriytymiskehitykseen voidaan vaikuttaa asuntopolitiikalla ja kaupunkisuunnittelulla. Asuinalueiden eriytymistä ehkäistään osoittamalla samalle asuinalueelle erilaisia asumismuotoja. 

Uusien alueiden kaavoituksessa Helsingissä alueelle kaavoitetaan tietty määrä kaupungin vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja muita tuetun asumisen muotoja, vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja. Sen sijaan vanhojen asuinalueiden kehittäminen niin, että alueella asuisi ihmisiä eri sosio-ekonomisista taustoista, ei ole yhtä helppoa. 

Olennaista asuinalueiden kehityksessä on kaupunkisuunnittelu kokonaisuudessaan. Palvelut ovat keskeisessä asemassa alueen toimivuuden ja sitä kautta esimerkiksi huono-osaisuuden kasaantumisen mukanaan tuomien lieveilmiöiden ehkäisemisessä ja hillitsemisessä. Palveluihin, viihtyisyyteen sekä turvallisuuteen on panostettava kaikilla alueilla, mutta erityisesti niillä jotka kaipaavat lisää vetovoimaa. Kaupunginosien omaleimaisuus sisältää myönteisiä asioita, joista on pidettävä kiinni. Jokaisella kaupunginosalla on oma identiteettinsä.

Tasa-arvorahaa myönnetään kouluille, joissa sille on suurin tarve.

Tasa-arvoraha vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.Tällä hallituskaudella olemme vakiinnuttaneet tasa-arvorahan lakiin. Sitä voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan, jolloin kouluihin saadaan aiempaa parempaa ennustettavuutta. Tasa-arvorahaa myönnetään esimerkiksi kouluille ja päiväkoteihin, joiden sijaintialueella koulutuaste on matala ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus korkea.

Tasa-arvo edistää se, että inkluusion toteuttaminen säästötoimenpiteenä saadaan loppumaan. Tutkitusti inkluusion tavoitteet eivät toteudu, jos valtaosa luokan oppilaista tarvitsee tukea. Isoja muutoksia kouluissa pitäisi tehdä harkiten ja toimintaa pilotoiden. Opettajien tulee saada vaikuttaa siihen, mihin suuntaan suomalaista koulujärjestelmää viedään. Opettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille tulee taata riittävät resurssit opetuksen perustehtävään. 

Taideaineet jokaiselle luokalle harrastamisen Suomen mallin avulla.

Miten jokainen luokka ja jokainen oppilas saa tulevaisuudessa mahdollisuudet taideaineiden harrastamiseen? Harrastamisen Suomen malli pitää ottaa laajemmin käyttöön Helsingissä. Harrastamisen malli takaa kaikille lapsille ja nuorille vapaavalintaisen maksuttoman harrastuksen suoraan koulupäivän jälkeen, usein koulun tiloissa. Tämä parantaisi kaikkien oppilaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa. 

Esitänkin, että taideaineiden tarjoaminen jokaiselle luokalle yhdistetään Suomen harrastamisen malliin. Lupauksen pitää olla selkeä: jokaisen lapsen pitää saada oppia halutessaan soittamaan pianoa tai muuta instrumenttia osana koulupäivää.

Harrastukset ovat tärkeitä lasten ja nuorten kasvamisen kannalta. Parhaimmillaan harrastustoiminta on lapselle ja nuorelle paikka, jossa opitaan uusia taitoja, ystävystytään ja innostutaan. Harrastukset ovat koululaisille turvallisia paikkoja viettää aikaa koulupäivän ympärillä aikuisen ohjaamana. Niiden on myös todettu ehkäisevän nuorten syrjäytymistä sekä muita ongelmia. 

Lapsista ei pidä tehdä pelinappuloita eriarvoisuudesta keskusteltaessa. Koko ajattelu hyvistä ja huonoista kouluista pitää yrittää purkaa. Tehdään jokaisesta lähikoulusta hyvä koulu. 

Lopuksi haluan korostaa sitä, että myös lapsilla on omat yhteisönsä. Kaverit ovat todella tärkeitä pienestä pitäen. Alle kouluikäisen lapsen yhteisö muodostuu usein pihapiirissä tai varhaiskasvatuksessa. Mikäli Helsinki toteuttaa koulualueiden muutoksia, ne täytyy toteuttaa riittävästi ennakoiden, useamman vuoden siirtymäajoilla. Lähikoulun ja varhaiskasvatuksen tulee muodostaa jatkumo, joka on etukäteen tiedossa. 

 

Kulttuuria ja luovia aloja tulee edistää vahvemmin osana elinkei­no­po­li­tiikkaa

 

Kulttuuri ja luovat alat ovat taloudellisesti tuottava ja työllistävä toimiala. Talouden painopisteen siirtyessä yhä enemmän aineettomaan arvonluontiin on syytä luoda lisää keinoja, joilla edistetään kulttuuria ja luovia aloja osana elinkeinopolitiikkaa.

Kulttuurilla ja luovilla aloilla on huomattavaa kasvupotentiaalia

Kulttuuri ja luovat alat ovat kasvaneet Euroopassa viime vuosina keskimääräistä nopeammin. Ennen koronapandemiaa ne muodostivat jo 4,4 % EU:n bruttokansantuotteesta. Suomessa luovien alojen BKT-osuus on verrokkimaita pienempi, 3,1 prosenttia, joten kasvupotentiaali on huomattava. Kulttuuri on siis taloudellista toimintaa sekä voimakkaasti kasvusuuntainen ja tuottava ala. Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi luovien alojen työpaikkojen lisääntyminen, BKT:n osuuden nousu ja työntekijöiden työskentelyedellytysten paraneminen.

Luovilla aloilla on monia myönteisiä kerrannaisvaikutuksia

Aineeton arvonluonti ja luova talous tulee asettaa yhdeksi kestävän kasvun kärjeksi. Luoviin aloihin ja luovan osaamisen hyödyntämiseen tehtävät panostukset nopeuttavat elinkeinorakenteen monipuolistumista, lisäävät vientiä ja jalostusarvoa. Luovaa taloutta tukevat toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti työllisyyteen. Lisäksi muiden toimialojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan merkittävästi lisätä panostamalla aineettoman pääoman ja luovan osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja taloudellisen lisäarvon synnyttämiseen nykyistä laajemmin koko taloudessa.

Kulttuuri ja luovat alat ovat työllistävä toimiala

Luovat alat ovat työvoimavaltaisia ja kulttuurialoilla työskentelevistä 28 % on yrittäjiä. Kulta ry:n selvityksen mukaan kulttuurialan työllisten palkkasumma on kokonaisuudessaan 5,1 miljardia euroa. Kotitaloudet käyttävät omia rahojaan kulttuuriin 5,7 miljardia euroa vuodessa. Kulttuurialojen tuotos on vuodessa 13 miljardia euroa. Kulttuuriala työllistää suoraan 77 000 työntekijää ja välillisesti 46 000 työntekijää. Julkinen sektori kerää työtuloihin perustuvia veroja ja veroluontoisia maksuja 3,3 miljardia euroa.

Luovien alojen edistämiseksi tarvitaan uusia rahoitusinstrumentteja

Luovat alat tuottavat moninkertaisesti enemmän kuin valtio niitä tukee, ja esimerkiksi kotimaisen elokuvan tuotantotuet tuottavat yhteiskunnalle kaksinkertaisen euromääräisen hyödyn. Kulttuurivienti on merkittävä mahdollisuus ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuustyöryhmä on suositellut, että kulttuuri- ja elinkeinopoliittisia rahoitusinstrumentteja ja tukijärjestelmiä kehitetään ja että kulttuuripoliittinen selonteko annetaan eduskunnalle vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella. Edellinen kulttuuripoliittinen selonteko on vuodelta 2011.

Creative Business Finland kirjattiin istuvan hallituksen ohjelmaan ja se on perustettu, mutta toistaiseksi vielä huomattavasti erilaisessa muodossa. Työryhmän tavoitteena oli saavuttaa alueelliset luovien alojen ekosysteemipalvelut.  Myös uudempi työryhmä esittää taide- ja kulttuurialojen tukemista osana elinkeinopoliittisia palveluita ja tukia, esimerkiksi Creative Business Finlandin kautta. Luovien alojen yritykset ovat monin paikoin vielä pieniä, eivätkä ole siinä vaiheessa liiketoiminnassaan, että Business Finlandin myöntämillä tuilla voitaisiin hakea kansainvälistä kasvua. Tukijärjestelmiä pitää kehittää tukemaan paremmin myös aloittelevia luovien alojen yrityksiä.

Kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto jättivät kirjallisen kysymyksen kulttuurin ja luovien alojen edistämisestä vahvemmin osana elinkeinopolitiikkaa.

Taiteilijoiden toimeentuloon tarvitaan parannuksia – näyttelypalkkiomallia tulee laajentaa

 

TIEDOTE
22.11.2022

Kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto: Taiteilijoiden toimeentuloon tarvitaan parannuksia – näyttelypalkkiomallia tulee laajentaa 

Tänä vuonna taidemuseoissa on otettu käyttöön näyttelypalkkiomalli. Se on korvaus, joka maksetaan taiteilijalle näyttelyä varten tehdystä työstä, kuten näyttelyn ripustamisesta, teosten kuljettamisesta, yleisöluentojen pitämisestä tai näyttelyn markkinoinnista.

Museoiden näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen varattiin 1 000 000 euroa valtion vuoden 2022 talousarviossa. Ensimmäiset määrärahat on jaettu.

Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto esittävät, että näyttelypalkkiomallia tulisi laajentaa myös pienempiin näyttelyorganisaatioihin, kuten ammattimaisesti toimiviin gallerioihin ja näyttelytiloihin.

“Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia, mutta myös merkittäviä elinkeinoja. Kaikilla on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Samalla on varmistettava, että taiteilijat saavat tekemästään työstä kohtuullisen korvauksen,” kommentoi Holopainen.

“Kuvataiteilijoiden tulotaso on kaikista taiteilijaryhmistä heikoin. Muusikot voivat työllistyä työsuhteisiin orkesteriin ja näyttelijät teatteriin, mutta kuvataiteen alalla ei ole vastaavaa työllistävää rakennetta. Sen sijaan kuvataidealalla edelleen tyypillinen käytäntö on, että taiteilija maksaa omien teostensa esittämisestä galleriavuokraa”, perustelee Holopainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2021 ehdotuksen näyttelypalkkiomalliksi. Työryhmän loppuraportin mukaan mallin piiriin tulisi kuulua museoiden lisäksi muutkin näyttelyjärjestäjät, jotka saavat merkittävää toiminta-avustusta Taiteen edistämiskeskukselta.

“Taiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmää tulisi laajentaa koskemaan myös ei-kaupallisia gallerioita ja näyttelytiloja. Näyttelypalkkioiden vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, joita ei kuvataiteen alalla juurikaan ole sekä viitoittaa tietä yhdenmukaisille sopimus- ja korvauskäytännöille,” korostaa Alanko-Kahiluoto.

Myös museoita pienemmillä visuaalisen alan näyttelytoimijoilla, kuten taidegallerioilla ja taidenäyttelyitä järjestävillä taiteilijajärjestöillä, on Holopaisen ja Alanko-Kahiluodon mukaan vahva halu sitoutua malliin ja omaksua se osaksi alan yleisiä korvauskäytäntöjä.

Kuvataidenäyttelyiden suosio on Suomessa korkea. Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 kuvataidenäyttelyihin tehtiin yhteensä yli 4,8 miljoonaa vierailua. Se on enemmän kuin tanssin, teatterin, oopperan ja sirkuksen kävijämäärät yhteensä (4,2 milj.).

Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto ovat jättäneet 18.11.2022 kirjallisen kysymyksen näyttelypalkkiomallin laajentamista. He ovat kirjoittaneet aiheesta laajemmin myös Vihreiden blogissa.

 

Lisätiedot:

Mari Holopainen
kansanedustaja
+358505143452
mari.holopainen@eduskunta.fi

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja
+358 50 512 1727
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

Kulttuu­riin sijoitta­minen on taloudel­li­sesti järkevää — kulttuu­ri­bud­jetti tulee nostaa prosent­tiin valtion budjetista

Kulttuuriala nähdään yhä usein “kivana ja ylimääräisenä” asiana, johon valtio upottaa rahaa. Kulttuuri tulisi nähdä jokaisen ihmisen perusoikeutena — ja merkittävänä elinkeinona. Taloustutkimus Oy:n tekemän selvityksen mukaan valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa alalla 14 miljardin tuotoksen. Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma alkaa sanoin: on aika tunnistaa se voima, jonka kulttuuri antaa niin ihmisille kuin myös yhteisöille, alueille, kunnille ja taloudelle.

Järjestin viime viikolla keskustelutilaisuuden kulttuurialan talousvaikutuksista. Asiantuntijat edustaen eri kulttuuri- ja taidealoja olivat yksimielisiä siitä, että kulttuuri ymmärretään usein  väärin sekä käsitteenä, toimialana että kannattavuudeltaan. Yhtenä hyvänä esimerkkinä toimii Kansallisooppera, jonka välittömät ja välilliset tuotokset ovat nelinkertaiset saamiinsa valtionavustuksiin verrattuna. Kulttuurialan ja Vihreiden yhteinen tavoite on kasvattaa kulttuurin rahoitusta pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista.

Puhutaan rahasta

Pitäisikö rahasta, kulttuurin tuottavuudesta ja taloudellisista vaikutuksista puhua enemmän? Työllisyysvaikutukset ja vaikutus bkt:hen nostavat kulttuurialan taloudellista arvoa ja osoittavat sen olevan merkittävä elinkeino. Kuusisto&Sahlstedt Oy:n johtajan Kati Kuusiston painava viesti onkin, että kulttuuriala on toimiala siinä missä muutkin toimialat. Kulttuuritapahtumat synnyttävät merkittävää taloudellista aktiivisuutta, sillä ne kiihdyttävät samalla myös muiden alojen, kuten ravintola- majoitus- ja matkailualojen, kasvua.

KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen toi esille, että kulttuurialojen tuotos on kasvanut noin 2,4 miljardia euroa viime vuosikymmenen aikana, mutta kulttuurialojen työllisyys on silti vähentynyt yli 20 prosenttia vuosien 2010 ja 2019 välillä. Audiovisuaalinen kulttuuri ja multimedia sekä esittävä taide ovat lisänneet tuotosta, mutta tuotos on vähentynyt kirjastoissa, kirjallisuudessa ja sanomalehdissä. Luovien alojen työn edellytyksissä ja palkkauksessa olisi paljon parannettavaa.

Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi totesi, että kulttuurin ja vielä tarkemmin taiteen arvon määrittelyn tekee vaikeaksi itse taiteen vaikea mitattavuus. Miten arvotetaan taiteen itseisarvo ja vapaus? Taiteen taloudellista arvoa on vaikea määritellä, sillä taiteella ei ole yksiselitteistä määritelmää eikä funktiota. Taide voi lisätä luovuutta, vahvistaa tunne-elämää, ravistella, kyseenalaistaa tai virkistää.

Rahasta puhuminen kuitenkin kannattaa. Mitä paremmin kulttuurin taloudellinen arvo pystytään osoittamaan, sitä parempi todennäköisyys, että kulttuurialan rahoitus olisi riittävällä tasolla.

Kulttuuri ja taidekas­vatus kuuluvat kaikille

Kaikilla on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta asuinpaikasta, iästä, taustasta, sosioekonomisesta asemasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg toi esille, että usein taiteen yhteiskunnallinen arvo voidaan nähdä vasta pidemmän ajanjakson kuluttua. Musiikki kehittää ihmisissä juuri niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita nykyään usein nimitetään tulevaisuustaidoiksi: pitkäjänteisyys, päätöksenteko, arviointikyky, kyky luoviin ratkaisuihin ja tunteiden käsittelyyn.

Taide ei synny ilman taiteili­joita

“Silloin kun taiteilija voi hyvin, meillä on myös rikas taide-elämä”, totesi Suomen Taiteilijaseuran va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota taiteilijoiden hyvinvointiin sekä nostettava arvostusta taiteilijoita kohtaan. Tehtävää taiteilijoiden työn edellytysten parantamiseksi riittää: esimerkiksi apurahojen tasoa ja määrää pitäisi kasvattaa, kuvataiteilijan tekijänoikeuksia vahvistaa ja näyttelypalkkiomallia laajentaa gallerioihin.

Tällä hallituskaudella on uudistettu näyttelypalkkiojärjestelmää, joka takaa taiteilijalle korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näyttelypalkkiomalli on suuri harppaus: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä taidealalla. Taiteilijoiden sekä muiden kulttuurialan toimijoiden toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tulisi parantaa. Sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa kokonaisuudistusta, ja erityisesti siirtymistä eri toimeentulon muotojen välillä tulisi sujuvoittaa.

Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio totesi, että koronapandemian hoidossa helpoimpia sulkutoimenpiteitä poliittisesti oli laittaa kulttuuritoiminta kiinni – perustein, jotka epidemiologisesti olivat kyseenalaisia. Tämä osoittaa hänestä sen, miten huonosti kulttuurin arvo yhteiskunnassamme ymmärretään. Kulttuurialan ammattilaiset saavat yhä välillä kuulla heittoja “oikeisiin töihin” menemisestä. Kulttuuri- ja taidealat työt ovat oikeita töitä.

BKT vai muut talouden mittarit

Kansantaloutta on totuttu mittaamaan bruttokansantuotteen (BKT) avulla. Se ei kuitenkaan ole hyvä mittari mittaamaan hyvinvointia eikä ota huomioon talouskasvusta aiheutuvia haittoja. Valtioiden kehitystä tulisi tarkastella yhä enemmän vaihtoehtoisen talous­mittareiden avulla. Niitä ovat esimerkiksi HDI eli inhimillisen kehityksen indeksi, ISEW eli kestävän taloudellisen hyvinvoinnin mittari, GPI eli aidon kehityksen mittari ja HPI eli onnellisen planeetan indeksi.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana yhdeksi talousajattelun kärjeksi tulisi asettaa aineeton arvonluonti ja luova talous.

Uusi-Seelanti luopui vuonna 2019 virallisesti bruttokansantuotteen käytöstä maan tärkeimpänä taloudellisen kehityksen mittarina. Suomessa sekä koko Euroopan Unionin tasolla bkt:n rinnalla tulisi käyttää yhä enemmän muita mittareita, jotka kuvaavat paremmin kansalaisten hyvinvointia, koulutusta, terveyttä ja tyytyväisyyttä omaan elämään ja  ympäristöön.

Useat alat ovat laskeneet, kuinka niihin sijoitettu euro nostaisi hyvinvointia seitsenkertaisesti tai kymmenkertaisesti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä näy BKT:ssa ja muissa taloudellista toimintaa ohjaavissa laskelmissa. Syy on yksinkertainen: laskelmat huomioivat huonosti esimerkiksi hyvinvointia.

Siksi kannustan siihen, että kulttuurialoilla rohkeasti kyseenalaistetaan ne mittarit, jotka eivät huomioi esimerkiksi hyvinvointia tai luontokatoa. Koska on tarpeen siirtyä sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jota raamittaa luonnonvarojen kestävyys, pärjännee kulttuuri aineettomana arvonluontia tuovana alana tässä hyvin. Kulttuuri on myös olennainen osa niin kutsuttua vihreää siirtymää.

Tänä vuonna julkaistussa Vihreässä kulttuurimanifestissa kiteytetään vihreän kulttuuripolitiikan tavoitteet, joista ensimmäinen on kulttuurin rahoituksen kasvattaminen pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista. Kannatamme kulttuuripoliittisen selonteon laatimista, kulttuuripolitiikan johtamisen parantamista ja Yleisradion rahoituksen ja monipuolisen kulttuuritarjonnan turvaamista. Kulttuurin roolia tulee vahvistaa osana kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä ottaa laajasti käyttöön taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaate. On tärkeää tehdä näkyväksi kulttuurin myönteiset taloudelliset vaikutukset.

Lisää taidetta aloitteestani! Helsinki Biennaali on avautunut

 Mahtavaa ja jännittävää. Valtuustotyö on täynnä puurtamista, mutta välillä se on onnistumisen hetkiä. Parasta on, kun saamme hienoja asioita todeksi.

Ja nyt Helsinki on kulttuurin ja kuvataiteen kaupunki nykyistä vahvemmin, kun Helsinki biennaali on avautunut meille kaikille! Kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin.

Tein aloitteen merellisen taidekeskuksen perustamisesta Johanna Sydänmaan kanssa maaliskussa 2017. Inspiraationa meille toimi Tukholman lähellä sijaitseva Artipelag. Tavoitteemme oli, että Helsingin saaristoa avattaisiin enemmän kulttuurin, matkailun ja luontoelämysten tarjoamiseen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala edisti hanketta tapahtumaluontoisena taidebiennaalina. Saimme kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja valtuustossa varmistettua biennaalin rahoituksen. Kiitos Helsingin taidemuseo HAM loistavasta työstä, jonka korona yhdellä vuodella siirsi!

Ensimmäinen taidebiennaali järjestetään ainutlaatuisessa ympäristössä, Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021. Se esittelee 41 kuvataiteilijaa sekä Suomesta että maailmalta. Menkää Helsinki biennaaliin! Tästä me helsinkiläiset voimme olla tosi ylpeitä. Tapahtuma lisää kaupungin houkuttelevuutta, ja on niin hienoa, että kuvataide saa tilaa.

Kuvassa julkista taidetta Redin edessä. Teos Nereidi on H C Berginin. Lisätään myös julkista tilataidetta. Se tekee kaupungista hauskemman ja paremman paikan elää ja unelmoida.

Tänään voit äänestää minut jatkamaan työtäni Helsingin kaupunginvaltuustossa. Kiitos tuestasi!

10 teesiä kaupunkisuunnittelusta – kohti osallistavaa ja omaperäistä Helsinkiä

 

  1. Kaupunkisuunnittelun tulee olla sensitiivistä

Kaupunki ei ole vain fyysinen tila. Helsinki on myös asukkaidensa mielenmaisema ja vahva osa identiteettiä ja elämää. Asukkaat ovat lisäksi kaupunkiin liittyvien tarinoiden kertojia ja kaupungin historiallisten kerrostumien välittäjiä.

Kaupunki on aina monimuotoinen ja monimerkityksinen. Kaupunkilaisilla on erilaisia tarpeita ja kokemuksia, ja kaupunki merkityksellistyy eri tavoin eri ihmisille. Tästä huolimatta voidaan hahmottaa selkeitä laajasti jaettuja kaupunkiympäristön arvoja. Sensitiivinen kaupunkisuunnittelu tunnistaa sekä nämä jaetut arvot että paikalliset ja erilaisten kaupunkilaisten tarpeet ja kokemukset.  

 

          2. Kulttuurihistoriaa tulee kunnioittaa

Kaupunkiympäristö kertoo omaa tarinaansa historiasta: sen asukkaista ja kaupungin kehittymisestä. Tämän vuoksi kulttuuriympäristön asemaa kaupunkisuunnittelussa tulee vahvistaa.  

Kansainväliset yleissopimukset ja lainsäädäntömme takaavat kaikille oikeuden kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön. Kaavoituksessa tulee aina huomioida vaikutukset kulttuuriympäristöön.

Historialliset kaupunkikerrostumat kulttuurihistoriallisesti arvokkaine kiinteistöineen tulee tehdä näkyviksi ja niitä tulee voida vaalia. On tärkeää tunnistaa myös kohteet, jotka ovat vailla kartoitusta ja suojelua. Monet asemakaavat ovat vanhentuneita, jolloin rakennusperintöäkään ei ole arvotettu tai suojeltu. Erityisen uhattuna ovat teollisuusalueet, vanhat pientaloalueet, 1960-luvun jälkeen rakennetut kerrostalot sekä muu moderni rakennusperintö. 

 

Taloudelliset reunaehdot tai käyttötarkoituksen puute eivät saa olla rakennusten purkamisen peruste, vaan säilyttämistä tulee arvioida rakennussuojelun näkökulmista. Helsingissä rakennuksille löytyy kysyntää ja tarvittaessa uusi käyttötarkoitus. Helsingin kaavoituksessa tulee vahvistaa tietoa kulttuuriperinnöstä sekä tämän tiedon asemaa päätöksenteossa.

 

       3. Helsingistä maailman luontopääkaupunki

Keskuspuisto, Vantaanjoen varret, Mustikkamaan kalliot: Helsingin vetovoimana on ainutlaatuinen luonto ja vehreys. Kaikille kaupunkilaisille tulee taata pääsy lähiluonnon pariin. Lähiluonnon vaikutus terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on huomattava. Helsinkiin tulee istuttaa lisää kukkia, pensaita ja puita. Arvokasta lähiluontoa tulee vaalia kaavoituksessa.

Pihapuut, puistot, lähiviheralueet ja kaupunkimetsät myös viilentävät ja vaikuttavat tulvariskeihin edistäessään hulevesien sitoutumista. Kaupunkiluonnon tulee olla monimuotoista, sillä tällainen luonto kestää paremmin muutosten aiheuttamia vaikutuksia sekä sopeutuu ja palautuu muutoksista nopeammin.

Helsingin rakennetun viherympäristön lisäksi tulee jättää mahdollisimman laajasti  luonnontilaisia alueita, sillä luonnon monimuotoisuusarvot ovat niillä suurempia. Näin Helsinki menestyy kansainvälisesti houkuttelevana pienenä suurkaupunkina. 

 

  1. Avoimuutta ja arvoja kiinteistöpolitikkaan  

Kaupungin roolina on mahdollistaa hyvä ja kestävä elämä. Kaupungin ei pidä koskaan toimia vain kiinteistösijoittajan periaattein tai toimia heidän hyödykseen. Kaupunki muodostuu asukkaistaan ja toimii heitä varten. Kiinteistöpolitiikan avoimuus ja läpinäkyvyys ehkäisevät rakenteellista korruptiota ja mahdollistavat asukkaille osallistumisen maankäytön ja kiinteistöpolitiikan päätöksenteon seuraamiseen. Tontteja voi luovuttaa pienempinä kokonaisuuksina, jolloin rakentamiseen saadaan uusia toimijoita ja lisää ryhmärakennuttamishankkeita. Kilpailun lisääntymisellä ja riittävällä kaupungin vuokra-asuntotuotannon osuudella mahdollistetaan kohtuuhintaista asumista. 

Kaupungin kiinteistöpolitiikan nykyisenä linjana on, että kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Tällainen linjaus ohjaa kapeaan kaupungin määrittelyyn.

Moniin rakennuksiin sopii yhteisöllinen toiminta, joka kytkee käyttäjät paitsi kaupungin yhteiseksi koettuun historiaan myös toiminnan kautta toisiinsa. Kaupungin tulisi hahmottaa roolinsa nykyistä enemmän mahdollistajana, jolloin tarjolla ovat myymisen sijaan myös rakennusten ja muiden tilojen vuokraaminen ja muut yhteistyömallit. Kaupunkiin on syntynyt useita kiistanalaisia projekteja, joissa määritysvaltaa kaupunkitilasta annetaan rakennuttajille. Helsingin tulee pitää ohjakset demokraattisesti hallussa.

 

  1. Rakentamisen määrällisiä tavoitteita tulee maltillistaa

On selvää, että pääkaupunkiin tulee rakentaa lisää, mutta samalla ympäristön ja luonnon kannalta kestävää rakentamisen tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti. Mitä enemmän rakentamista tavoitellaan, sitä kovemmat paineet kohdistuvat luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Suomeen mahtuu useampi kestävästi kasvava ja kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen nojaava kaupunkiseutu, jolloin kasvupainetta voidaan jakaa useampaan pisteeseen. Ihmisten päivittäinen liikkuminen kohdistuu lähialueille. Täydennysrakentaminen ei ole aina toimiva ratkaisu, varsinkaan jos se kohdistuu arvokkaille viheralueille. Asuntorakentamisessa tulee tarkastella paitsi määrällisiä myös laadullisia tavoitteita, ja kaavoituksessa tulee olla muitakin mittareita kuin pelkkä kerrosalan määrä.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt nostaa asuntotuotannon tavoitteen 8000 asuntoon vuosittain. Jotta laatutavoitteet, asukkaiden osallisuus, lähiluonto ja kulttuuriympäristö voidaan ottaa riittävästi huomioon, määrän olisi hyvä olla maltillisempi. Pidämme noin 6000-7000 asunnon vuositavoitetta ylärajana, jonka tulee joustaa myös alaspäin laadukkaan toteutuksen ehdoilla.

 

  1. Kaupunginosien omaleimaisuus on vahvuus

Helsingissä on tiiviitä umpikorttelirakenteisia entisiä työläiskaupunginosia, kauniita metsälähiöitä, värikkäitä puutaloalueita, siirtolapuutarhoja ja melkein pilvenpiirtäjiä. Rakentamaton ei ole vain hyödytöntä rakennusreservaattia. Kaupunginosien omaleimaisuutta kannattaa vahvistaa, ja alueiden luonne ja erityispiirteet tulee ottaa tarkkanäköisesti sekä kulttuuriympäristöselvityksiä kunnioittaen huomioon täydennysrakentamisessa. Kun rakennetaan uutta, tehdään se kestävästi ja paikan hengen mukaisesti. Paikallisuutta ja osallisuutta vahvistetaan, kun asukkaat pääsevät vaikuttamaan lähiympäristönsä kehittämiseen.

Vahvat paikallisuudet eivät ole ristiriidassa koko kaupungin kehittämisen kanssa, vaan ne vankistavat sitä. Luottamus siihen, että kaupunki kuuntelee sekä tarjoaa osallisuuden välineitä, kasvattaa kuulumisen tunnetta myös kaupunginosan asukkaana.

 

  1. Osallistetaan kaupunkilaiset rakentamaan kaikkien kaupunkia

Osallistaminen ei saa olla vain muodollisuus. Osallistetaan helsinkiläiset kotikaupunkinsa kehittämiseen entistä paremmin. Kun asukkaat voivat oikea-aikaisesti vaikuttaa kaupungin kehittämiseen, he haluavat myös kantaa siitä vastuuta. Toimivia osallisuuden menetelmiä on jo käytössä, kuten osallistuva budjetointi.

Lisäksi tulee ottaa käyttöön keinoja, joilla saadaan näkemyksiä niiltäkin, jotka eivät muutoin osallistu tai kerro mielipidettään. Uusia osallistamisen tapoja voivat olla asukasbarometri, kanssakävelyt asukkaiden kanssa ja pelillistämisen eri muodot. Jokainen Helsingin toimiala tarvitsee käytännönläheisen osallisuussuunnitelman, jossa kuvataan osallisuutta koskevat tavoitteet ja kärkihankkeet. Vaikka kaupunkiin mahtuu monenlaisia näkökulmia ja eri toimijoiden tarpeita tulee sovittaa yhteen, on prosessien avoimuus ja ratkaisujen etsiminen yhdessä keskeistä. Oleellista on avata suunnitelmat ajoissa, jo siinä vaiheessa, kun niihin on aidosti mahdollista vaikuttaa.

 

  1. Suunnitellaan Helsinkiä erilaisten kaupunkilaisten ehdoilla

Rakentaminen on perinteisesti sukupuolittunut toimiala. Kaupunkisuunnittelussa tulee pyrkiä huomioimaan entistä paremmin erilaisten asukkaiden tarpeita, toiveita ja kokemuksia. Sukupuoli, äidinkieli, ikä tai esimerkiksi kyky liikkua eivät saa olla esteinä toimia turvallisesti kaupungissa. 

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat yleensä aikuisia heikommat. Otetaan lapset ja nuoret rohkeasti mukaan päiväkotien, koulupihojen, asuinympäristöjen ja koko kaupungin suunnitteluun. Huomioidaan lapsille ja nuorille tärkeät paikat, kuten koulut ja kulkureitit, entistä huolellisemmmin kaavoituksessa. Huolehditaan siitä, että päiväkotien ja koulujen läheisyydessä on puita ja viheralueita. Lapsiystävälliset tavoitteet parantavat ympäristön laatua myös aikuisten näkökulmasta. Feministinen kaupunkisuunnittelu huomioi nekin ryhmät, jotka elävät kaupungissa, mutta joiden ääni ei perinteisesti kuulu.

 

  1. Laadukkaampaa rakentamista

Nykyisestä rakennusten ja rakennusmateriaalien 50-100 vuoden elinkaaresta on siirryttävä kestävämpään. Voimme ottaa oppia vanhoista rakennuksista, jotka ovat kestäneet aikaa. Massiivirakenne ja yksinkertaiset rakenneratkaisut mahdollistavat peruskorjauksen ja rakennusosien uusimisen. Kunnostetaan ja korjataan – ei pureta ja rakennetta uutta tilalle heikommin kestävämmistä materiaaleista.

Kiertotalous on osa kestävän kaupungin rakentamista. Koska suuri osa hiilijalanjäljestä syntyy rakentamisen yhteydessä, vanhan rakennuksen kunnostaminen on lähes poikkeuksetta ekologisempaa kuin purkaminen ja uudelleenrakentaminen. Rakennuksia voi rohkeasti muuntaa uusiin käyttötarkoituksiin. Omannäköisiä ratkaisuja kannattaa kehittää, ja esimerkiksi puurakentamisessa voidaan kasvattaa vahvaa osaamista, myös kansainväliseksi  vientituotteeksi asti. 

Rakennuskannan säännöllisellä ylläpidolla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Rakentamisen laatuun tarvitaan suunnittelu-  ja rakentamisaikaista seurantaa, ja tässä apuna voivat toimia esimerkiksi ryhmärakennuttamishankkeet, joissa valtaa valinnoista päästään siirtämään asukkaille.

 

  1. Kiinnostava arkkitehtuuri houkuttelee Helsinkiin 

Arkkitehtuurin pitää olla kunnianhimoista ja kestävää. Tarvitsemme lisää monimuotoisia ja kiinnostavia kaupunginosia sekä vuoropuhelua arkkitehtien ja kaupunkilaisten välille. Arkkitehtien tulisi voida toteuttaa nykypäivän rakennustaidetta eikä vain toimia kustannustehokkuuden ehdoilla. Asemakaavassa ja tontinluovutusehdoissa tulee määritellä riittävät arkkitehtuurin laatuvaatimukset. 

Puutarhakaupunki-idea on keino yhdistää vehreys ja kaupunkimainen rakenne. Esimerkkejä löytyy Käpylästä ja vanhasta Herttoniemestä. Pienkerrostalojen välissä mahtuu kasvamaan mäntyjä ja lehtipuita. Tarvitsemme urbaanin keskustaympäristön lisäksi vehreitä ja ekologisia, raideliikenteeseen tukeutuvia kaupunkikeskuksia, niin Helsinkiin kuin pääkaupunkiseudulle ja koko maahan.

Kirjoitus: Mari Holopainen ja Terhi Ainiala

Helsingin Uutisten kolumni: Yö Helsingissä –  kestävämpää matkailua tarvitaan myös pandemian jälkeen

Kuva: Susanna Kekkonen

Lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan kansainvälisen matkailun äkkipysähdyksen myötä. Staycationille pääsee Helsingissä metrolla tai pyörällä. Yö kotikaupungissa on viimeistään nyt ilmiö. Samalla kun turistivirrat ovat tyrehtyneet, useat matkailuyrittäjät ovat joutuneet todella ahtaalle. Matkailu työllistää Suomessa noin 140 000 ihmistä, joista viidesosan Helsingissä.

Pandemian jälkeiseen aikaan valmistautuessa on kuitenkin mahdollisuus miettiä, millaista liikkumista ja matkailua haluamme tulevaisuudessa rakentaa ja millä hinnalla. Koronan jälkeinen aika tuo esiin patoutuneita matkustustarpeita, joista osa, kuten perheiden jälleennäkeminen, on kaivattuja ja tarpeellisia. Suomen lentoliikenteen päästöjen on kuitenkin arvioitu lähes kaksinkertaistuneen vuodesta 1990. Nopeiden lentopyrähdysten sijaan pitäisi palata aikaan, jossa ilmastoa kuormittavat reissut olivat harvassa.23

Keskeistä on kestävien liikkumismuotojen, kuten maan sisäisten ja kansainvälisten raideliikenneyhteyksien edistäminen. Myös viikonloppumatka kansallispuistossa voi olla elämys. Tällä hallituskaudella olemme satsanneet ennätyksellisesti luontokohteiden kunnostamiseen: reittien, nuotiopaikkojen ja pitkospuiden uusimiseen.

Matkailijoiden jälkeensä jättämät ympäristöongelmat mielletään usein etäisempiin kysymyksiin esimerkiksi Tyynenmeren rannoille kasautuvasta muoriroskasta. Uutinen vakavasta ympäristörikoksesta, jossa matkailuyrittäjä hautasi maahan satoja tonneja jätettä rakennusprojektin jäljiltä Lapissa muistuttaa, että vaikka vastuullisuus näkyy yhä vahvemmin, korjattavaa löytyy myös omalta maaperältä.

Kestävän matkailun edistäminen on otettu yhdeksi tavoitteeksi hallituksen selonteossa kestävän kasvun ohjelmasta, joka ohjaa oman osuutemme käyttöä EU:n elpymispaketista. Kulttuurimatkailukohteiden korjausvelkaa riittää. Kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huolehtia niin Helsingissä kuin muualla Suomessa. Lisäksi esimerkiksi vähähiilisyyslaskentaa, vierailupalvelujen kestävyyden arviointia ja digitalisaatiota on mahdollista hyödyntää nykyistä laajemmin.

Edestakaisin lentämisen sijaan etätyö voi mahdollistaa pidempiaikaisen asumisen eri puolilla maailmaa – Pohjois-Karjalassa, Japanissa tai Helsingissä. Helsingillä on paljon annettavaa maailman luontopääkaupunkina.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr.)


Teksti on julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 23.12.2020.

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑